Genom att delta kan du konkret påverka internationell standard 

Läs mera om det tekniska standarderingsarbetet i brochyren (på finska): ”Mukaan standardointiin”-esite (pdf) 

Omkring 500 experter från företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet deltar i den elektrotekniska standardiseringen, som i de flesta fall är ett internationellt samarbete. Alla kan delta i standardiseringsarbetet i SESKOs tekniska kommittéer och på så sätt vara med och konkret påverka internationell standard. 

Som exportland är det viktigt att Finland deltar i det internationella standardiseringsarbetet. Enligt Business Finland (2020) har exporten i Finland sedan 2005 legat efter den genomsnittliga tillväxten i övriga euroländer med 30 procent.(källa: https://www.businessfinland.fi/sv/aktuellt/nyheter/2020/det-finns-bara-ett-satt-for-finland-att-klara-sig, 26.11.2021) 

Eftersom standarden för de finska produkter sätts internationellt, gäller det att få gehör för våra önskemål för att kunna behålla en bred export av produkter. Deltagarna i SESKOs tekniska kommittéer har tillgång till all information och dokumentation inom sina olika teknikområden. Genom att aktivt delta i IECs tekniska kommittéer, och som experter i olika arbetsgrupper och projekt är de med och påverkar internationell standard. Det ger dem möjlighet att vara initiativtagare och hindra konkurrenterna från att ensamma sätta standarderna och bestämma spelreglerna.

SESKOs expertgrupper förbereder de finska uttalandena samt tar ställning till röstningar för internationella standarderingsförslag. Kommittéerna fungerar också som diskussions- och beredningsforum för respektive områdes bästa experter.

Medverkan i SESKOs expertgrupper  

SESKO är en opartisk standardiseringsförening som välkomnar alla intressenter att delta I elektroteknisk standardisering. SESKO representerar Finland internationellt inom IEC och på europeisk plan inom systerorganisationen CENELEC. Medverkan inom dessa sker genom deltagande i SESKOs verksamhet.

Tekniska kommittéer i respektiva områden skapar riktlinjer till standarderingen och godkänner förslag som tas fram av arbets- (WG), underhålls- (MT) och projektgrupper (PT). På så sätt utarbetas innehållet i standarder i internationella, europeiska och nationella arbetsgrupper. Ju tidigare man medverkar i standarderingsprocessen desto lättare är det att påverka innehållet.

Standardiseringskommittéer (SK) och följegrupper (SR) 

Både IEC och CENELEC har grupperat de tekniska ärendena som skall standarderas i olika ämnesgrupper, t.ex belysningsprodukter till tekniska kommittéen TC 34 Lamps and related equipment  och energikablar till kommittéen TC 20 Electric cables. Det finns allt som allt ca. 200 tekniska kommittéer med underkommittéer. De enda nominerade ledamöterna i de tekniska kommittéerna är ordförande och sekreterare. När en teknisk kommittée ordnar möte har medlemsländernas föreningar (SESKO i Finland) rättighet att skicka en representant till mötet. Utnämningen görs alltid specifikt inför varje möte och alla deltagande representanter representerar deras specifika medlemsland, inte sin egen organisation.

SESKO har organiserat verksamheten i Finland så att alla IECs och CENELECs kommittéer tilldelas en följegrupp som följer med och tar del i respektive områdes internationella och europeiska standarderingsarbete. Medlemmarna i följegrupperna tilldelas användarrättigheter till IECs och CENELECs dokumentservrar där man kan ladda ner nödvändig dokumentation.

Läs mer om standardiseringskommittéerna (SK) och följegrupperna (SR) från länken. (på finska)

Deltagaravgift  

 Deltagaravgiften fastställs årligen av SESKOs valmöte. År 2022 förblir deltagaravgiften den samma och är 850€/ kommittée eller följegrupp. För läroanstalter är deltagaravgiften 600€ och för studerande är deltagandet gratis. Deltagaravgifterna faktureras årligen i januari.

Läs mer om vad om som ingår i avgiften (på finska)

Bli deltagare  

I dag är vi omkring 500 experter som deltar med specialistkunskaper, påverkar framtidens internationella standarder och representerar Finland genom SESKO, som är samordnare och finsk nationalkommitté. Den ökade digitaliseringen gör att utvecklingen går fortare än någonsin.

Bli deltagare genom att ta konkakt med ansvarig gruppchef på SESKOs kontor eller fyll i kontaktformuläret elektroniskt.