SK 20 Energiakaapelit

SK 20 Energiakaapelit

Komitean SK 20 toimialaan kuuluvat energiakaapelien kansalliseen ja kansainväliseen standardointiin liittyvät asiat. Komitean SK 20 tehtävänä on valmistella suunnittelu-, testaus- ja loppukäyttösuositusstandardeja, jotka koskevat eristettyjä energiakaapeleita ja ohjauskaapeleita sekä niiden tarvikkeita energian jakeluun ja siirtoon sekä asennuksiin. Myös laitteiden liitäntäjohdot kuuluvat komitean toimialaan.

IEC TC 20 ja CENELEC TC 20 Energy cables

Suomalainen komitea SK 20 seuraa IEC TC 20 ja CENELEC TC 20 -komiteoiden sekä niiden työryhmien toimintaa ja vaikuttaa niissä laadittaviin standardeihin. Suomalaisia asiantuntijoita on jäseninä useimmissa seuraavista IEC- ja CENELEC-työryhmissä.

IEC-työryhmät

  • WG 16 High voltage cables (1kV and above), their accessories and cable systems
  • WG 17 Low voltage cables below 1kV
  • WG 18 Burning characteristics of electric cables
  • WG 19 Current rating and short-circuit limits of cables

CENELEC-työryhmät

  • WG 9 Cables for use by electricity supply companies
  • WG 10 Fire performance tests for cables
  • WG 11 Harmonisation of joints, accessories and terminations of electric cables
  • WG 12 Harmonisation of cables for railways
  • WG 13 Covered overhead line conductors

Kaapelit ja rakennustuoteasetus (CPR)

EU:n rakennustuoteasetus nro 305/2011 on suoraan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Rakennustuoteasetuksen tavoitteena on tarkkojen ja luotettavien tietojen saanti rakennustuotteiden suoritustasoista ja ominaisuuksista yhteisellä eurooppalaisella tavalla. Asetuksen tavoitteena on rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus ja kaupan esteiden poistamiseen EU:n sisämarkkinoilla. Asetuksen keskeisenä periaatteena on EU:n virallisessa lehdessä ilmoitettujen harmonisoitujen tuotestandardien (ns. hEN) käyttö vaatimustason osoittamiseen. Sähkötuotteista energia-, ohjaus- ja tietoliikennekaapelit kuuluvat Rakennustuoteasetuksen alaisuuteen ja kaapeleiden liittymisestä tähän lainsäädäntöön  annetaan lisätietoja SESKOn sivustolta. 

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta antaa SESKOn toimistolla Juha Vesa (Henkilöstö).

Lue lisää aiheesta:

Komitea IEC TC 20 laatii johtimia ja energiakaapeleita koskevat IEC-standardit. Kansainvälisistä standardeista saatetaan voimaan Euroopassa pääsääntöisesti testimenettelyitä koskevat standardit. Kaapeleiden rakennetta koskevat standardit laaditaan CENELECissä ja ne julkaistaan EN-standardeina tai eurooppalaisia HD-harmonisointiasiakirjoina. Jälkimmäisille on ominaista se, että eri kaapelityyppien yleiset vaatimukset annetaan HD-asiakirjan osassa 1 ja kuhunkin HD-asiakirjaan sisältyy lukuisia erityisvaatimusosia erillisine lukuineen (Part/Section), joista Euroopan maat ovat valinneet niissä käytettävät osiot kansallisiksi standardeikseen.

Kansallinen toiminta

SESKOn komitea SK 20 Energiakaapelit osallistuu Suomen edustajana maailmanlaajuiseen IEC-standardointiin sekä eurooppalaisten standardien valmisteluun CENELECissä. Suomalaisia asiantuntijoita jäseninä useissa IEC- ja CENELEC-työryhmissä. Energiakaapelikomiteassa SK 20 on jäseninä kaapeli-, sähkötarvike- ja sähkölaitevalmistajien sekä verkkoyhtiöiden ja  testausyritysten asiantuntijoita. Komitea kokoontuu kolme kertaa vuoden aikana. Kaapelikomitean erilaiset asiantuntijaryhmät kokoontuvat jopa kymmenen kertaa vuodessa. Työryhmien tehtävänä on päivittää eurooppalaisten harmonisointiasiakirjojen Suomea koskevat osuudet ja kun CENELECin kaapelikomitea TC 20 on nämä hyväksynyt, työryhmät päivittävät vastaavat kansalliset SFS-standardit. Kansallisten standardien kiireellinen päivitystarve on johtunut pitkälti meneillään olevista toimista sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Rakennuskohteissa käytettäviä kaapeleita koskeva rakennustuoteasetus (CPR) ja kaapeleiden palo-ominaisuudet on myös pitänyt komiteaa kiireisenä.

Harmonisoidut pienjännitekaapelit 450/750 V

Vuoden 2017 alussa julkaistiin suomeksi harmonisoitujen pienjännitekaapeleiden  käyttö- ja soveltamisohjeita koskevat standardit SFS-EN 50565-1 ja -2, jotka ovat tarkoitetut nimenomaan laitevalmistajien, suunnittelijoiden ja asentajien käyttöön. Standardeissa esitetään kaapelityypeittäin standardisarjan EN 50525 mukaisten harmonisoitujen kaapelien soveltuvuus eri tiloihin ja sovelluksiin. Standardit koskevat sekä kiinteän asennuksen kaapeleita että sähkölaitteiden liitäntäjohtoina käytettäviä kaapeleita.

Asennuskaapelit 300/500 V ja 0,6/1 kV

Komitean SK 20 alainen työryhmä on päivittämässä standardia SFS 5545 Asennuskaapelit. Palonkestävät halogeenittomat nippuna itsestään sammuvat asennuskaapelit. Tällä kansallisella standardilla ei ole eurooppalaista HD-esikuvaa. Uudistetun suomalaisen standardin arvioidaan ilmestyvän vuoden 2022 loppupuolella.

Pienjännitevoimakaapelit ja jakeluverkkokaapelit 0,6/1 kV

Suomalaiset asiantuntijat päivittivät eurooppalaisen harmonisointiasiakirjan HD 603 Part 5E, jonka CENELECin komitea TC 20 hyväksyi kesäkuussa 2017. Julkaisusta  tehtiin erityinen jakeluverkkokaapelistandardi voimakaapeleille, joissa on PEX-eristeiset alumiinijohtimet. Tämän päivitetyn osion perusteella laadittiin standardi SFS 5800, johon koottiin jakeluverkoissa käytettäviä AXMK- ja AXCMK-kaapeleita koskevat vaatimukset muista voimakaapelistandardeista. Standardiin on lisätty myös mm. UV-vaatimuksia sekä ominaisuuksia, jotka parantavat kaapelin aurattavuutta. Standardin SFS 5800 uudistettu versio julkaistiin vuonna 2018.

Harmonisointiasiakirjan HD 603 kaksi muuta Suomea koskevaa osuutta (osat 3F ja 5D) on uusittu ja niistä poistettiin jakeluverkkokaapeleita koskevat asiat sekä lisättiin mm. CPR-asioita. Nämä rakennusten pienjännitevoimakaapeleita (asennuskaapeleita ja moottorilähtöjä) käsittelevät eurooppalaiset standardit on hyväksytty CENELECissä ja niiden pohjalta on myös päivitetty kansalliset standardit SFS 4879 (PEX-eristeiset ja PVC-vaippaiset kaapelit) ja SFS 4880 (PVC-eristeiset ja –vaippaiset kaapelit). Uudet versiot SFS-standardeista ilmestyivät vuonna 2018.

Vuonna 2020 julkaistiin standardi SFS 5546 0,6/1 kV voimakaapelit. Halogeenittomat paloa levittämättömät kaapelit. Rakenne, testaus ja käyttöohjeet, jossa määritellään määrätyillä palo-ominaisuuksilla varustettujen 0,6/1 kV -kaapelien yleiset vaatimukset ja suomalaisia halogeenittomia paloa levittämättömiä voimakaapeleita koskevat rakennevaatimukset, tyyppikohtaiset testausvaatimukset sekä kaapelityyppien käyttöohjeet. Standardi perustuu eurooppalaiseen harmonisointiasiakirjaan prHD 604 S2 Part 5I. 

Vuoden 2021 lopulla julkaistaan standardin SFS 5547 uusi painos, joka koskee palonkestävien halogeenittomien nippuna paloa levittämättömien 0,6/1 kV voimakaapelien rakenne- ja testausvaatimuksia sekä niiden käyttöohjeita. Tälle kansalliselle standardille ei ole olemassa HD-esikuvajulkaisua. 

Rippukierrekaapelit 0,6/1 kV

Riippukierrekaapelistandardia koskeva Suomen osuus HD 626 Part 5D uusittiin vuonna 2016 ja sen pohjalta uusittiin AMKA-standardi SFS 2200. Standardiin lisättiin tasasähköjakelua koskevat vaatimukset ja tällä varaudutaan tasasähköjakelun yleistymiseen määrätyissä kohteissa. Vanhat johdinpoikkipinnat  palautettiin standardiin ja eräitä uusia kokoja lisättiin. Standardin SFS 2200 uudistettu painos julkaistiin vuonna 2017.

Keskijännitekaapelit 10, 20 ja 30 kV

Sähkön toimitusvarmuuden parantaminen ja vanhan jakeluverkon korvausinvestoinnit ovat muuttaneet keskijännitekaapelien käyttöperiaatteita merkittävästi. Keskijännitekaapeleita käytetään nykyisin haja-asutusalueiden kaapeloinnissa Suomessa, mikä on vaikuttanut myös kaapeleilta vaadittaviin teknisiin ominaisuuksiin. Tämän vuoksi keskijännitekaapelien rakennetta koskevan eurooppalaisen harmonisointiasiakirjan Suomen osuus HD 620 Part 10F uudistettiin ja toimitettiin CENELECille, joka hyväksyi uudistetun painoksen kesällä 2016. Harmonisointiasiakirjan pohjalta päivitetty keskijännitekaapelistandardin SFS 5636 neljäs painos ilmestyi vuonna 2017 ja se koskee kaapelityyppejä AHXAMK ja HXAMK. Standardin uudistuksessa on etusijalla ollut käyttöturvallisuus ja erityisesti kaapelin ominaisuuksien säilyminen myös vikatilanteissa. Standardia täydennettiin esimerkiksi kaapeleiden auraamista maahan koskevilla vaatimuksilla ja siinä määritellään aurattaviksi soveltuvat kaapelityypit. Standardiin on lisätty myös edelliseen painokseen verrattuna johdinlämpötilaa 40 °C vastaavat virrat Al- ja Cu-johtimien kuormitustaulukoihin, kosketussuojan kuormitettavuutta koskevat asiat sekä VLF-testi.

Komitean SK 20 alainen työryhmä on päivittämässä Suomen osuutta HD 622 Part 4B, joka koskee paloa levittämättömien keskijännitekaapeleiden vaatimuksia.  Tämän eurooppalaisen julkaisun valmistuttua siitä tehdään myös suomalainen SFS-standardi, koska nykyisin meillä ei ole vastaavaa standardia.

Suurjännitekaapelit 64/110 kV ja niiden varusteet

Standardi SFS 5702 oli pahasti vanhentunut ja se päivitettiin vastaamaan harmonisointiasikirjan HD 632 kolmatta painosta ja erityisesti harmonisointiasiakirjan Suomea koskevia lukuja 4F ja 5F. Standardi koskee PEX-eristeisiä ja PE-vaippaisia kaapelityyppejä AHXCHBMK, HXCHBMK, AHXLMK ja HXLMK sekä niiden varusteita. Standardin soveltamisalasta on poistettu PVC-vaippaiset voimakaapelit ja kaapelien rakennevaatimuksia koskevaa kohtaa on täsmennetty. Käyttölämpötila-aluetta, kaapelin vetoa sekä taivutettavuutta koskevat vaatimukset on lisätty, joten standardin mukainen kaapeli soveltuu suomalaisiin käyttöolosuhteisiin. Standardin 5702 toinen painos ilmestyi vuonna 2017.

Rakennustuoteasetuksen alaisuuteen kuuluvat kaapelit

Komitea SK 20 julkaisi vuoden 2016 kesällä rakennustuoteasetukseen liittyvän kansallisen soveltamisstandardin SFS 7039, jossa annetaan suomalaisia asennusvaatimuksia koskevat kaapeleiden paloluokat rakennustuoteasetuksen mukaisina paloluokkina. Standardi täydentää eurooppalaista yhdenmukaistettua tuotestandardia SFS-EN 50575. Tämä suomeksi käännetty standardi määrittelee paloteknistä käyttäytymistä koskevat suoritustasovaatimukset sekä testi- ja arviointimenetelmät rakennuskohteissa käytettäville energia-, ohjaus- ja tietoliikennekaapeleille, joille sovelletaan paloteknistä käyttäytymistä koskevia suoritustasovaatimuksia. Uudet paloluokat on myös sisällytetty standardisarjan SFS 6000 kaapeleita koskeviin osuuksiin.

Muita Suomea erityisesti kiinnostavia standardointikohteita

Komitea SK 20 seuraa ja osallistuu suomalaisten asiantuntijoidensa välityksellä myös kaapelivarusteiden, päällystettyjen ilmajohtojen, hissikaapelien ja kaapelien palotestien standardointiin. Kaapelikomitea on julkaissut myös kansallisen standardin SFS 4680, jossa esitetään voima- ja asennuskaapeleiden tyyppimerkinnät. Tämän standardin avulla avautuu pien-, keski- ja suurjännitekaapeleiden suomalaiseen käyttöön vakiintunut kansallinen tyyppimerkintäjärjestelmä erikoisominaisuuksia kuvaavine tyyppikirjaimineen. Lisäksi standardiin sisältyy eurooppalainen harmonisoitujen kaapelien merkintäjärjestelmä.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Juha Vesa
+358 45 657 8661
etunimi.sukunimi@sesko.fi