Merkitty yhdistysrekisteriin 26. helmikuuta 1966. Rekisterinumero 91.670.
Muutokset merkitty 17. huhtikuuta 1974, 18. kesäkuuta 1984, 26. heinäkuuta 1990, 3. lokakuuta 1995, 24. tammikuuta 2003, 15. syyskuuta 2011, 10. kesäkuuta 2015 ja 11. tammikuuta 2022.

Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuodot

1.
Yhdistyksen nimi on SESKO ry, ruotsiksi SESKO rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä SESKO Electrotechnical Standardization in Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sähkö- ja elektroniikka-alan kansallisena standardointijärjestönä Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. toimii Suomen kansalliskomiteana sähkö- ja elektroniikka-alan kansainvälisessä standardoimisjärjestössä (IEC) ja vastaavassa eurooppalaisessa standardoimisjärjestössä (CENELEC);
 2. laatii ja hyväksyy sähkö- ja elektroniikka-alan kansalliset standardit;
 3. valmistelee ja kehittää standardeja komiteoidensa ja työryhmiensä asiantuntijoiden välityksellä;
 4. harjoittaa julkaisu-, neuvonta- ja tiedotustoimintaa;
 5. välittää sähkö- ja elektroniikka-alan kansainvälisiä standardeja;
 6. osallistuu sähkö- ja elektroniikka-alan kansallisen ja kansainvälisen sertifiointitoiminnan koordinointiin;
 7. toimii yhteistyössä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n sekä muiden standardointiin ja sertifiointiin osallistuvien koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa.

Jäsenet

2. 
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sähköteknillisiä standardeja käyttävä tai niiden valmisteluun osallistuva rekisteröity yhdistys, valtio tai muu oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenet yhdistykseen hyväksyy yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen jäsenet muodostavat kolme ryhmää:

 • ryhmään 1 kuuluvat toimialan elinkeinoelämän keskeiset yhteisöt, jotka edustavat sähköteknisten standardien suurimpia käyttäjä- ja intressitahoja, kuten alan teollisuus, sähköurakoitsijat ja sähköverkon haltijat;
 • ryhmään 2 kuuluvat toimialayhteisöt, viranomaiset, testaus- ja tarkastuslaitokset sekä muut vastaavat julkisen hallinnon tai yksityisen alueen yhteisöt, jotka edustavat sähköteknisen standardoinnin merkittäviä käyttäjä- ja intressitahoja;
 • ryhmään 3 kuuluvat muut sähköteknisistä standardeista kiinnostuneet yhteisöt, esimerkiksi henkilöjärjestöt.

3. 
Yhdistyksestä eroaminen voi tapahtua ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksenhallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsensuhde lakkaa kuitenkin vasta kuuden (6) kuukauden kuluttua irtisanomisesta, mutta jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko siltä kalenterivuodelta, jonka aikana eroaminen tapahtuu.

Jäsen, joka laiminlyö yhdistyksen sääntöjen perusteella päättämät velvoitteet tai toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen etuja, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Yhdistyksestä eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin jo suoritettuja tai maksettavaksi määrättyjä maksuja.

4. 
Kunniajäsenekseen tai kunniapuheenjohtajakseen yhdistys voi hallituksen yksimielisestä ehdotuksesta kutsua henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi.

Yhdistyksen kokoukset

5. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään edellisen kalenterivuoden toiminta­kertomus;
 2. esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille;
 3. käsitellään alustavasti seuraavan kalenterivuoden talousarvio;
 4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Esitys, jonka jäsen haluaa vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle viimeistään tammikuun kuluessa.

6. Vaalikokous
Yhdistyksen vaalikokous pidetään marraskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. määrätään hallituksen ja työvaliokunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;
 2. toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali;
 3. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali;
 4. toimitetaan hallituksen varajäsenten vaali;
 5. valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja;
 6. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhteydessä määrätään jäsenmaksujen suuruus;
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Esitys, jonka jäsen haluaa vaalikokouksessa käsiteltäväksi, on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle viimeistään syyskuun kuluessa.

Hallituksen työvaliokunta yhdessä toimitusjohtajan kanssa valmistelee hallituksen jäsenten vaalin vaalikokousta varten.

Jäsenyhteisöille lähetetään hallituksen jäsenehdokkaiden ja varajäsenehdokkaiden nimeämispyynnöt kirjeitse tai sähköpostitse vähintään kahdeksan (8) viikkoa ennen vaalikokousta. Jäsenyhteisöjen on ilmoitettava ehdokkaansa vähintään kolme (3) viikkoa ennen vaalikokousta. Kokous ei ole sidottu asetettuihin ehdokkaisiin.

7. Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Tällainen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun esitys siitä on hallitukselle tehty.

8. Kutsu kokoukseen
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään neljätoi sta (14) päivää ennen kokousta.

Kokouksiin voi hallitus kutsua myös jäsentensä edustajien piiriin kuulumattomia henkilöitä, joiden läsnäoloa pidetään suotavana.

9. Yhdistyksen kokouksiin osallistuminen
Yhdistyksen kokoukseen voidaan läsnäolon lisäksi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen hyväksymiä viestintäkanavia ovat kirje, sähköposti ja muut hallituksen erikseen hyväksymät kanavat.

10. Äänestäminen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä oikeus olla edustettuna yhden tai useamman henkilön välityksellä. Jäsenen äänioikeutta käyttää ainoastaan yksi henkilö.

Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätös tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus ja yhdistyksen toimisto

11. Hallitus
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, joka samalla on myös yhdistyksen puheenjohtaja, sekä vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Nämä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, puheenjohtaja ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä mukaan lukien, valitaan jäsenyhteisöjen piiristä vaalikokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenistä eroaa kolmannes (1/3) vuosittain.

Sama henkilö voi toimia hallituksen varsinaisena jäsenenä enintään kaksi kolmivuotiskautta peräkkäin.

Hallituksen jäsenet valitaan seuraavia periaatteita noudattaen:

 • Ryhmästä 1 valitaan vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) varsinaista jäsentä ja vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä.
 • Ryhmästä 2 valitaan vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) varsinaista jäsentä sekä vastaava määrä varajäseniä, jotka valitaan ensisijaisesti eri yhteisöjen piiristä kuin varsinaiset jäsenet. Jäsenet valitaan tasapuolisesti niin, että hallituksessa on aina edustettuina ainakin yksi viranomais-, testaus-, valvonta- tai tarkastustahoa edustava jäsen sekä vähintään yksi toimialayhteisöä edustava jäsen.
 • Ryhmästä 3 valitaan kaksi (2) varsinaista jäsentä sekä vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä, jotka ovat ensisijaisesti eri jäsenyhteisöjen edustajia kuin varsinaiset jäsenet.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Päätös tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan avukseen asioiden valmistelua sekä juoksevien asioiden hoitoa varten työvaliokunnan, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään kolme (3) muuta jäsentä. Hallitus vahvistaa työvaliokunnan tehtävät.

12. Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:

 1. vastata yhdistyksen yleisestä hallinnosta ja asioista;
 2. hyväksyä sähköteknillistä standardointia ja sertifiointia koskevat yleisohjeet;
 3. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja ja määrätä hänen työsopimuksessa solmimisehdot sekä antaa ohjeet muun henkilöstön palkkausta varten;
 4. johtaa yhdistyksen julkaisutoimintaa ja hyväksyä valmistellut standardiehdotukset;
 5. perustaa standardoimiskomiteoita ja seurantaryhmiä määrätyn teknisen alan standardoimiskysymyksiä varten;
 6. nimittää henkilöitä tai toimikuntia asiantuntijoiksi kansainvälisten ja eurooppalaisten järjestöjen teknillisten komiteoiden toimialueilla;
 7. vastata yhdistyksen strategioista ja toiminnan painopistealueista;
 8. laatia toimintasuunnitelma sekä talousarvioehdotus seuraavaa toimivuotta varten;
 9. kutsua varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset koolle ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.

13. Yhdistyksen toimisto
Yhdistys ylläpitää hallituksen ja työvaliokunnan apuna toimistoa, jonka esimiehenä on toimitusjohtaja.

14. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin erikseen.

Standardointikomiteat ja asiantuntijat

15.
Standardit valmistellaan hallituksen perustamissa komiteoissa ja niiden työryhmissä, joiden asiantuntijajäsenet osallistuvat standardien valmisteluun ja laadintaan.

Talous

16. Jäsenmaksu
Jäsenen on vuosittain suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruuden ja suoritusajan vaalikokous määrää.

Taloutensa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan valtion apua, lahjoituksia sekä muuta taloudellista tukea.

17. Tilintarkastus
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös asianmukaisine liitteineen sekä yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pidetyt pöytäkirjat ja toimintakertomus on jätettävä viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 15. päivänä tilintarkastajille, joiden on saman helmikuun 28. päivään mennessä annettava tilintarkastuskertomus ja lausunto vastuuvapaudesta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

18. 
Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että päätös tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kahdella kolmasosalla (2/3) annetuista äänistä.

19. 
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös tehdään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, kummassakin vähintään kahdella kolmasosalla (2/3) annetuista äänistä. Näiden kokouksien välin on oltava vähintään kuukausi.

20.
Jos yhdistys purkautuu, sen jäljellä olevat varat lahjoitetaan jollekin yhdistyksen toimialaa lähellä olevalle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle.