Standardissa SFS-EN IEC 62061 määritellään koneturvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnittelu- ja toteutusvaatimukset. Standardi on tarkoitettu konesuunnittelijoiden, ohjausjärjestelmien valmistajien ja integraattoreiden sekä muiden turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän (Safety-related Control System (SCS)) määrittelyyn, suunnitteluun ja kelpuutukseen osallistuvien käytettäväksi. Siinä esitetään lähestymistapa ja vaatimukset tarvittavan suorituskyvyn saavuttamiseksi, ja se helpottaa riskin pienentämiseen tarkoitettujen turvatoimintojen määrittelyä.

Standardissa SFS-EN IEC 62061 esitetään konesektorikohtainen viitekehys koneiden turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän (SCS) toiminnalliselle turvallisuudelle. Se kattaa vain ne turvallisuuden elinkaaren näkökohdat, jotka liittyvät turvallisuusvaatimusten kohdentamisesta turvallisuuden kelpuutukseen. Vaatimuksia esitetään myös koneiden turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän (SCS) turvallista käyttöä koskeville tiedoille, jotka voivat myös olla olennaisia turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän (SCS) elinkaaren myöhempien vaiheiden kannalta.

Standardi SFS-EN IEC 62061 on tarkoitettu käytettäväksi systemaattisen riskin pienennykseen standardissa ISO 12100 kuvatun riskin arvioinnin yhteydessä. Ehdotuksia menetelmiksi turvallisuuden eheyden määrittämiseksi esitetään liitteessä A.

Standardin SFS-EN IEC 62061 uuden painoksen rakennetta on muutettu ja sisältöä on päivitetty kuvaamaan turvatoiminnon suunnitteluprosessia. Standardia on laajennettu ei-sähköisiin tekniikoihin ja siinä olevia määritelmiä on päivitetty, jotta ne olisivat linjassa standardin IEC 61508‑4 kanssa. Standardin kohdassa 4 oleva toiminnallisen turvallisuuden suunnitelma on otettu mukaan ja kokoonpanon hallintaa on päivitetty, parametroinnin vaatimuksia on laajennettu (kohta 6) ja viittauksia tietoturvallisuusvaatimuksiin on lisätty (alakohta 6.8).

Lisäksi standardin uuteen painokseen on lisätty määräaikaistestausvaatimukset (alakohta 6.9), siihen on tehty erilaisia parannuksia ja arkkitehtuuria sekä luotettavuuslaskelmia on selvennetty (kohta 6 ja kohta 7). Standardiin on lisätty uusi opastava liite, jossa on esimerkkejä (liite G), ja uudet opastavat liitteet MTTFD-arvoista, diagnostiikasta ja laskentamenetelmistä (liite C, liite D ja liite H).

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Jukka Alve
+358 44 300 8267
etunimi.sukunimi@sesko.fi
Antti Turtola
+358 40 522 5014
etunimi.sukunimi@sesko.fi