Standardin taustaa

Suurjännitesähköasennuksia koskevien standardien laatiminen aloitettiin eurooppalaisella tasolla CENELECissä 1990-luvun alussa, kun perustettiin komitea TC 112. Työn tuloksena julkaistiin vuonna 1999 harmonisointidokumentti H 637 Power installations exceeding 1 kV a.c., joka otettiin käyttöön Suomessa standardina SFS 6001 vuonna 2001. Suomalaiseen standardiin julkaistiin pienet muutokset vuosina 2005 ja 2009. Standardi oli varsin laaja ja antoi paljon enemmän taustatietoja kuin aikaisemmat määräykset. Standardi otettiinkin käyttöön hyvin kattavasti suomalaisissa jakelu- ja teollisuusverkoissa.

Suomalaisen standardin 4. painoksen valmistelusta

Standardi on valmisteltu SESKOn komiteassa SK 99 Suurjännitesähköasennukset, jonka puheenjohtaja on professori Jarmo Elovaara. Valmistelussa oli mukana komiteajäsenten lisäksi asiantuntijoita mm. ympäristöministeriöstä, Pelastusalan keskusjärjestö SPEKistä ja jakeluverkkoyhtiöistä. Valmistelussa otettiin esikuvastandardien vaatimukset käyttöön sellaisenaan. Suomi oli jo eurooppalaisten standardien laatimisvaiheessa ilmoittanut kansallisia viranomaismääräyksiin liittyviä A-poikkeuksia, kuten perusvaatimuksia tiukemmat kotelointiluokkavaatimukset ja kansalliset palosuojausvaatimukset. Suomella on myös luonnonolosuhteista johtuvia erityisolosuhteita, kuten lumen aiheuttama tarve nostaa eräitä etäisyysmittoja. Tämän takia oli mahdollista tehdä standardin perusteksti suorana käännöksenä.

Erityistä huomiota standardin valmistelussa kiinnitettiin maadoituksiin sekä suur- ja pienjänniteasennusten yhteisissä maadoituksissa sallittuihin kosketusjännitteisiin. Uudessa standardissa maasulun todennäköisyyden pienentämiseen on kiinnitetty huomiota edellyttämällä mm. että muuntamoiden ylijännitesuojaukseen käytetään virtaa rajoittavia ylijännitesuojia eikä suoran maasulun aiheuttavia kipinävälejä. Tällä saadaan turvallisuutta parannettua kustannustehokkaammin kuin maadoituksia lisäämällä.

Standardin sisällön muita muutoksia

Vanha HD 637 ei ollut nykyisten standardin rakennetta koskevien vaatimusten mukainen mm. sen takia, että siinä ei ollut omaa lukua velvoittaville viittauksille. Uudessa standardissa on lisätty luku 2 velvoittaville viittauksille ja sen takia muidenkin lukujen numerointi on muuttunut. Tulipalolta suojaamista koskeva kohta 8.7 on uusittu kansallisten vaatimusten mukaiseksi. Aikaisemman standardin maadoituksia koskeva luku 9 on korvattu EN 50522 perustuvilla luvuilla 10 – 12.

Standardiin on lisätty kansallista soveltamista koskeva liite NA, jossa on esitetty ohjeet mm. maadoitusjännitevaatimusten soveltamisesta. Liitteessä on annettu myös perusvaatimukset pylväsmuuntamoiden turvallisuudelle siten, että jo vanhentunut erityinen pylväsmuuntamostandardi SFS 2646 voidaan kumota. Standardi SFS 6001 Suurjänniteasennukset  on 156-sivuinen ja sen hinta on 97,50 € (+ ALV 24 %). Tilattavissa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n  verkkokaupasta.  Lisätietoja julkaistusta standardista saa SESKOsta Tapani Nurmelta, p. +358 50 357 0380, sähköposti Tapani.Nurmi(at)sesko.fi

Lisää suosikiksi