Käsikirja sisältää seuraavat standardit:

  • SFS-EN IEC 62061: 2021 Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus
  • SFS-EN 60204-1: 2018 Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset
  • SFS-EN 61310-1: 2008 Koneturvallisuus. Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen. Osa 1: Näköön, kuuloon ja tuntoon perustuvia signaaleja koskevat vaatimukset
  • SFS-EN 61310-2: 2008 Koneturvallisuus. Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen. Osa 2: Merkintää koskevat vaatimukset
  • SFS-EN 61310-3: 2008 Koneturvallisuus. Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen. Osa 3: Vaatimukset ohjaimien sijoitukselle ja käytölle
  • SFS-EN 60073: 2002 Ihmisen ja koneen välisen rajapinnan perus- ja turvallisuusperiaatteet. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien koodaus
  • SFS-EN 60447: 2004 Perus- ja turvallisuusperiaatteet ihmisen ja koneen väliselle rajapinnalle, merkinnöille ja tunnistamiselle. Ohjausperiaatteet
  • SFS-EN IEC 62046: 2018 Koneturvallisuus. Henkilön havaitsevien turvalaitteiden käyttö.

Standardeista on esitetty vain suomenkielinen teksti. Varsinaisissa SFS-EN standardeissa on mukana sekä suomen- että englanninkielinen teksti.

Lisäksi käsikirja sisältää Suomessa voimassa olevan koneturvallisuutta koskevan säädöksen valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) tekstin.

Tämä käsikirja korvaa vuonna 2010 julkaistun SFS-käsikirjan 135-1.

Koneturvallisuutta koskevat vaatimukset

Koneiden turvallisuutta koskevat vaatimukset annetaan EU:n konedirektiivissä 2006/42/EY. Se on saatettu Suomessa voimaan valtioneuvoston asetuksella koneiden turvallisuudesta (400/2008). Tätä asetusta kutsutaan tavallisesti koneasetukseksi. Se on ollut voimassa vuoden 2010 alusta alkaen. Koneasetus on Suomessa virallisesti voimassa oleva säädös, joka on sisällöltään identtinen konedirektiivin kanssa.

Koneasetuksen (konedirektiivin) liite I edellyttää, että koneen valmistajan (tai joissain tapauksissa maahantuojan, myyjän tai muun koneen markkinoille saattajan) on suoritettava koneen turvallisuussuunnittelu (riskin arviointi ja riskin pienentäminen) ottaen huomioon kaikki koneeseen liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit koneen elinkaaren kaikissa ennakoitavissa olevissa vaiheissa. Tältä pohjalta kone on suunniteltava ja rakennettava tarkoitettuun käyttöön sopivaksi ja turvalliseksi. Myös kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö on otettava huomioon.

Koneasetuksen 6 § mukaan, Jos kone on valmistettu yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, jonka viitenumero on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen katsotaan täyttävän kyseisen yhdenmukaistetun standardin kattamat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Käsikirjan voi hankkia SFS:n Standardien verkkokaupasta https://sales.sfs.fi/#

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Antti Turtola
+358 40 522 5014
etunimi.sukunimi@sesko.fi