Sähkö- ja elektroniikkalaitteita käytetään kaikkialla, joten huoli ja tietoisuus niiden ympäristövaikutuksista on kasvanut. Tämän seurauksena on syntynyt ympäristötietoista suunnittelua käsittelevää lainsäädäntöä sekä markkinoiden ohjaamia vaatimuksia.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohtia standardisoiva SESKOn komitea SK 111 on laatinut standardin SFS-EN 62430 Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ympäristötietoinen suunnittelu

Standardi sisältää IEC- ja EN-esikuvien englanninkieliset tekstit sekä niiden suomenkielisen käännöksen. Standardissa esitetään vaatimukset ja menettelyt, joilla ympäristönäkökohdat otetaan huomioon sähkö- ja elektroniikkatuotteiden suunnittelu- ja tuotekehitysprosesseissa.
Standardi on tarkoitettu kaikille sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suunnitteluun ja tuotekehitykseen osallistuville, joita ovat kaikki tuotantoketjun osapuolet organisaation tyypistä, koosta, paikasta tai organisaation rakenteesta riippumatta. Standardia voidaan soveltaa sekä uusille että uudistetuille tuotteille.

Standardin SFS-EN 62430 mukaan toimittaessa valmistajan on luotava, dokumentoitava, otettava käyttöön ja ylläpidettävä ympäristötietoisen suunnitellun prosessia, jolla

  • tunnistetaan ja analysoidaan lakisääteiset ja sidosryhmien vaatimukset
  • tunnistetaan ja arvioidaan ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutuksetsekä priorisoidaan ne kokonaisympäristövaikutuksen perusteella
  • suunnittelu- ja tuotekehitysvaiheessa sovitetaan yhteen ympäristönäkökohdat muidenlaitteen kannalta oleellisten tekijöiden kanssa
  • katselmoidaan ja jatkuvasti parannetaan tuotteen merkittäviin ympäristönäkökohtiinliittyviä ominaisuuksia tuotteen koko elinkaaren aikana.

Toimitusketjuun kuuluvien organisaatioiden on annettava ympäristötietoiseen suunnitteluprosessiin liittyen tietoja tuotteistaan suunnittelussa tai tuotekehityksessä mukana oleville organisaatioille, jotta kaikki osapuolet voivat saavuttaa ympäristötietoisen suunnittelun päämäärät.

Standardin opastavissa liitteissä esitetään yksityiskohtaisesti ympäristötietoisen suunnittelun periaatteet, suunnitteluprosessin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät esimerkkikysymysten avulla ja suunnitteluprosessissa sovellettavat työkalut.
Standardi on tarkoitettu sähkötekniselle sektorille perusjulkaisuksi yhtenäisten menettelytapojen luomiseksi.  Tuoteryhmäkohtaisia standardeja voidaan laatia silloin, kun kyseistä tuoteryhmää koskevia tarpeita on syytä tarkentaa. Näin on tehty lääkintälaitteiden (SFS-EN 60601-1-9) ja viihde-elektroniikan ja tietotekniikan laitteiden (SFS-EN 62075) osalta.

Standardissa SFS-EN 62430 on 50 A4-kokoista sivua ja sen hinta on 54,40 €. 
Tilaukset: Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sales(at)sfs.fi.

Tämä horisontaalistandardi sekä edellä mainitut tuoteryhmäkohtaiset suunnitteluohjeet kootaan yksiin kansiin ympäristötietoista suunnittelua koskevaksi SFS-käsikirjaksi, joka ilmestyy vuonna 2010.

Lisätietoja tämän aihealueen standardoinnista antaa SESKOn toimistossa Juha Vesa,
p. 09 6963 958.

Lisää suosikiksi