ISO/IEC-säännöt uudistuivat toukokuussa 2016 ja tällä hetkellä ovat voimassa seuraavat painokset:

  • Part 1: “Procedures for the technical work”, Edition 12
  • Part 2: “Principles and rules for the structure and drafting of ISO and IEC documents”, Edition 7
  • Supplement: “Procedures specific to IEC”, Edition 10

IEC:n verkkosivulla (www.iec.ch/members_experts/refdocs) on edelliset säännöt, joihin on merkitty muutokset aiempiiin painoksiin verrattuna.

Seuraavassa esitetään yhteenveto muutamista oleellisista teknistä työtä ohjaavista sääntötarkennuksista ja menettelymuutoksista.

Toimihenkilöiden kaudet

Teknisten komiteoiden ja niiden alakomiteoiden puheenjohtajien toimikausien pituudet on rajattu kuudeksi vuodeksi, mitä on mahdollisuus pidentää siten, että puheenjohtajuuden maksipituus on yhdeksän vuotta.

Toinen puheenjohtajuuksiin liittyvä sääntömuutos koskee sitä, jos komitean puheenjohtajaksi esitetään useampaa kuin yhtä ehdokasta. Tällöin eri maat äänestävät ehdokkaista. Edelleen sihteeristö ehdottaa puheenjohtajaa, ja jos kyseinen henkilö sai eniten kannatusääniä, niin asia on sillä selvä. Jos kuitenkin sihteeristömaa esittää muuta kuin eniten ääniä saanutta kandidaattia, valinta on perusteltava. IEC:n teknistä standardointityötä ohjaava teknillinen valiokunta (Standardization Management Board, SMB) vahvistaa edelleen puheenjohtanimitykset.

Säännöissä edellytetään, että teknisten komiteoiden puheenjohtajien ja sihteerien on oltava eri maista tiettyjä poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

Työryhmien vetäjien toimikaudet tarkistetaan komiteakokouksissa kolmen vuoden välein.

Lausunto- ja äänestyskierrosten pituudet

IEC:n sääntöjä on tarkennettu siten, että lausunto- ja äänestyskierrosten aikataulutus hoidetaan nykyisin viikkoina kuukausien sijasta.

Uusia työkohde-ehdotuksia koskevien NP-äänestysten pituus on 4 viikkoa, ellei ehdotustekstiä ole mukana ja 12 viikkoa, jos uutta työkohdetta koskeva ehdotus sisältää myös varsinaisen teksnisen tekstin.

CD-lausuntokierroksen pituus voi olla 8, 12 tai 16 viikkoa komitean päätöksellä. CDV-äänestyksen pituus on 12 viikkoa ja FDIS-äänestyksen pituus 6 viikkoa.

Jäsenmaiden aktiivisuus

IEC kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että passiiviset jäsenmaat muutetaan tarkkaileviksi O-jäseniksi. Teknisen komitean P-jäsenten aktiivisuutta arvioidaan kolmen vuoden jaksolta kokouksiin osallistumisella, äänestyksiin vastaamisella ja työryhmiin nimettyjen jäsenten lukumäärällä. Käytännössä aktiivisen osallistumisen kriteerit täyttyvät, jos maa osallistuu joka toiseen komiteakokoukseen ja vastaa äänestyksiin ja/tai maalla on asiantuntija komitean työryhmässä.

Syynä tiukentuneeseen käytäntöön on se, että eräissä tapauksissa IEC-ehdotus on läpäissyt äänestyksen passiivisten maiden äänillä, vaikka aktiivisesti osallistuneet maat ovat huomanneet puuttua johonkin ehdotuksen epäkohtaan. Käytännössä toimitaan siten, että tekninen komitea tutkii maiden aktiivisuuden jokaisessa komiteakokouksessaan ja komitea voi suositella IEC:n keskustoimistolle yhteydenottoa passiivisiksi osoittautuneisiin maihin näiden jäsenyyden statuksen muuttamiseksi.

Julkaisujen ulkoasu

Jatkossa kaikissa IEC-standardeissa on oltava kohdat Scope (soveltamisala), Normative references (velvoittavat viitteet) ja Terms and definitions (termit ja määritelmät), vaikka nämä kohdat olisivat tyhjät. Standardin soveltamisalassa ei saa antaa suosituksia eikä vaatimuksia.

Kokousilmoittautumisjärjestelmän käyttö

IEC:n komiteakokouksiin ilmoittautuminen tapahtuu nykyisiin sähköisesti Meeting Registration Systems –järjestelmän kautta. Tätä hyväksikoettua palvelua voidaan jatkossa hyödyntää myös työryhmien ja muiden ryhmien kokouksia järjestettäessä.

IEC:n ja CENELECin yhteistyö

IEC/CENELEC Dresdenin sopimuksessa on ollut sellainen ongelma, ettei siinä oteta kantaa, miten IEC käsittelee CENELECistä tulevat ehdotukset. Tähän saakka eurooppalaiset ehdotukset on pitänyt toimittaa IEC:lle jonkun jäsenmaan nimissä. Kokousviikon lopulla allekirjoitettiin uusi ns. Frankfurtin sopimus, jonka perusteella CENELEC voi myös ehdottaa IEC:lle uusia standardikohteita tai muutoksia standardeihin.

Lisää suosikiksi