Planeettaa suojelemassa

IEC TC 111 laatii ratkaisevan tärkeitä standardeja, jotka auttavat teollisuutta ympäristötavoitteiden saavuttamisessa

Alkuperäinen teksti: Catherine Bischofberger, IEC e-tech 05/2018
Käännös: Jukka Alve, SESKO

IEC:n tekninen komitea TC 111 valmistelee horisontaalisia kansainvälisiä standardeja, jotka ovat avainasemassa auttamassa varmistamaan, että sähkö- ja elektroniikkatuotteita suunniteltaessa ympäristö pidetään mielessä. Ympäristöstandardit ovat keskeisiä työkaluja taistelussa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua vastaan samalla kun ne auttavat valmistajia täyttämään myrkyllisten aineiden sääntelyyn liittyvät lakisääteiset vaatimukset.

Puhuminen ympäristön- ja luonnonsuojelusta on helppoa. Nykyään siinä on useimmiten kyse luontoystävällisen imagon markkinoinnista pikemminkin kuin todellisesta vaikuttamisesta. Mutta taustalla joukko insinöörejä, tiedemiehiä ja lainsäätäjiä työskentelee ahkerasti ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi kaikenlaisilla alueilla. Heihin kuuluu joukko komitean IEC TC 111 Environmental standardization for electrical and electronic products and systems jäseniä.

Tien raivaaminen kierrätykselle ja urbaanille kaivosteollisuudelle

Perustamisestaan 2004 lähtien komitea on julkaissut joukon ratkaisevan tärkeitä ympäristöön liittyviä kansainvälisiä standardeja. Se valmistelee tulevaisuutta, jossa kierrätyksestä ja kiertotaloudesta tulee uusi normaali samalla kun harvinaisten maametallien talteenotto – urbaaniksi kaivosteollisuudeksi kutsuttu prosessi – voi levitä laajalle.

Ennen kuin tavarantoimittajat voivat edes alkaa ajatella erilaisten tuotteissa käyttämiensä materiaalien kierrätystä, heidän on tiedettävä ja raportoitava tuotteisiinsa sisältyvät aineet noudattaakseen maailman eri puolilla voimassa olevia erilaisia lakeja. Avainasemassa oleva julkaisu on standardi IEC 62474, joka määrittelee vaatimukset sähkö- ja elektroniikkatuotteisiin sisältyvien aineiden ja materiaalien raportoimiselle. Se helpottaa myös näiden tietojen siirtämistä ja käsittelyä määrittelemällä yhteisen dataformaatin, joka koskee tietojen vaihtoa toimitusketjussa. Standardiin liittyy kelpuutettu avoin tietokanta, jossa on luettelo aineista, aineryhmistä ja yleisistä materiaaliluokista. “Olemme työskennelleet standardin päivitysversion parissa, joka on tarkoitus julkaista ennen vuoden 2018 loppua. Tietokantaan sisältyy nyt myös luetteloita aineista muiltakin teollisuudenaloilta kuin sähkötekniseltä sektorilta”, kertoi komitean IEC TC 111 puheenjohtaja Christophe Garnier.

Muita merkittäviä julkaisuja ovat IEC 62321 -sarjan standardit, jotka määrittelevät erilaisia standardoituja mittausmenetelmiä mahdollisesti myrkyllisten aineiden määrien yksilöimiseksi sähkö- ja elektroniikkatuotteista. “Tämän tärkeän standardiperheen on laatinut työryhmä WG 3. Nämä julkaisut käsittelevät useiden eri aineiden mittaustapoja. Yksi näistä on spektrometria. Vaikka työryhmään WG 3 kuuluu asiantuntijoita eri aloilta, etsimme lisää laboratoriotiedemiehiä mukaan toimintaan.”

Ympäristömyönteinen suunnittelu ja yhteistyö ISO:n kanssa

Tuotteiden ympäristötietoinen suunnittelu on ollut kuuma keskustelunaihe monia vuosia. Sitä pidetään esimerkiksi yhtenä tapana vähentää merkittävästi saastumista rajoittamalla kierrätykseen kelpaamattomien materiaalien käyttöä.

Vielä yksi tärkeä komitean IEC TC 111 julkaisema standardi on IEC 62430, jossa annetaan ohjeita laitteiden ympäristölle haitallisten vaikutusten minimoimiseksi koko elinkaaren aikana. Julkaisussa määritellään kaikkien sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ympäristön huomioon ottava suunnittelu, esimerkiksi käytettävät materiaalit, niiden valmistukseen kuluva energia sekä niiden kierrätettävyysaste. “Olemme perustaneet ISOn kanssa yhteistyöryhmän JWG ECD 62959  tehtävänään laatia maailmanlaajuinen standardi, joka käsittelee kaikkien tuotteiden ympäristön huomioon ottavaa suunnittelua eikä ainoastaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden. Tämä uusi standardi julkaistaan parin vuoden päästä, ja se perustuu standardiin IEC 62430 sekä komitean ISO/TC 207 työhön. Siinä tulee olemaan sekä IEC:n että ISOn logo”, paljastaa Garnier.

Komitean IEC TC 111 toimintaan osallistuu 25 jäsenmaata ja sitä seuraa 12 tarkkailijamaata. “Aktiivisimmat maat ovat pääasiassa pohjoiselta pallonpuoliskolta. Haluaisin rohkaista kaikkia jäseniämme osallistumaan ennakoivasti. Kaikki voivat vaikuttaa – meidän on myös saatava lisää palautetta yhä useammalta kehittyvältä maalta, erityisesti ympäristöongelmista, koska niiden panos on jatkossa ratkaisevan tärkeä.”

Komitea kokoontui IEC:n yleiskokouksen yhteydessä Busanissa lokakuun lopussa 2018. “Esittelimme tutkimuksen maailman eri puolilla käynnistetyistä tärkeimmistä hankkeista, jotka perustuvat regeneratiivisiin talousmalleihin. Tämän raportin lopputuloksesta keskusteltiin kokouksessa, ja siellä annettiin suositus tulevasta standardista, joka liittyy kiertotalouteen”.

Toinen ryhmä perehtyy erilaisiin ympäristömerkintöihin, joita on käytössä maailman eri puolilla. “Me tarkastelemme esimerkiksi mahdollisuuksia erilaisten kierrätysmerkkien kriteerien yhdenmukaistamiseen”, Garnier kertoi. Komitean IEC TC 111 työ voi tapahtua kulissien takana, mutta se on tärkeämpää kuin koskaan, sillä huoli ympäristöstä on saavuttanut uuden ennätyksen eri puolilla maailmaa.

Kuvakokoelma:

IEC TC 111 valmistautuu tulevaisuuteen, jossa kierrätys kiertotaloudessa on uusi normaali. (Kuva: Virin)

Tekninen komitea tutkiskelee erilaisia ympäristömerkintöjä.

Lisää suosikiksi