Kansainväliset IEC-standardit

Kaikki IEC-standardit ovat saatavissa SFS:stä ja niitä voi tilata myös IEC:n verkkokaupasta.

IEC-standardit ovat englanninkielisiä ja ne numeroidaan IEC 6xxxx lukuun ottamatta IEC:n radiohäiriöitä käsittelevän komitean (CISPR) laatimia standardeja, joiden tunnukset ovat muotoaCISPR xx.

Muutososat eli amendmentit

IEC-standardien perussääntö on, että standardiin voi liittyä enintään kaksi amendmenttia eli A1 ja A2, jotka julkaistaan erillisinä (IEC 6xxxx/A1 ja IEC 6xxxx/A2). IEC julkaisee standardeistaan myös konsolidoituja versioita, joissa muutososien aiheuttamat muutokset on kirjoitettu suoraan IEC-standardin tekstin sisään. Tällöin standardin painosnumero kertoo siihen sisältyvien amendmenttien lukumäärän, esim. IEC 60335-1 Ed. 5.0 on varsinainen standardi ilman muutososia, IEC 60335-1 Ed. 5.1 sisältää muutososan A1 ja IEC 60335-1 Ed. 5.2 sisältää muutososat A1 ja A2.

Eurooppalaiset EN-standardit

IEC-standardeihin pohjautuvat EN-standardit

Sähköalan eurooppalaisista EN-standardeista pääosa (75 %) perustuu IEC-standardeihin. IEC ja CENELEC ovat sopineet vuonna 2018 uudesta käytännöstä, jolloin IEC-standardeihin perustuvat EN-standardit numeroidaan EN IEC 6xxxx (CISPR-standardit: EN IEC 550xx) ja niiden muutokset  EN IEC 6xxxx/A1 ja EN IEC 6xxxx/A2 . Jos Euroopassa tarvitaan yhteiseurooppalaisia muutoksia IEC-standardiin verrattuna, nämä esitetään muutososassa EN IEC 6xxxx/A11.

Eurooppalaiset homegrown EN-standardit

CENELECissä tehdään myös täysin eurooppalaisia standardeja silloin, kun ei ole kansainvälistä kiinnostusta laatia jotain standardia. Tällaisten standardien tunnukset ovat muotoa EN 50xxx ja niihin liittyvät muutososat ovat vastaavasti numeroitu EN 50xxx/A1 ja EN 50xxx/A2.

Muita eurooppalaisia julkaisuja

CENELEC julkaisee lisäksi harmonisointiasiakirjoja (HD Harmonization Document) sekä teknisiä spesifikaatioita (CLC/TS) ja raportteja (CLC/TR), joita ei vahvisteta automaattisesti SFS-standardeiksi.

Kansalliset SFS-standardit

SESKO laatii kansalliset sähköalan SFS-standardit (SFS xxxx) ja vastaa Suomen edustajana IEC- ja CENELEC-jäsenyyksien aiheuttamista velvoitteista kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien osalta.

Eurooppalaiset EN- ja EN IEC-standardit on saatettava kansallisiksi standardeiksi niiden sisältöä muuttamatta. Tällöin standardin tunnuksena on SFS-EN IEC 6xxxx tai SFS-EN 50xxx riippuen siitä, onko standardin pohjana EN-standardiksi vahvistettu IEC-standardi vai pelkästään eurooppalaisena työnä laadittu EN-standardi. 

Nämä julkaisut sisältävät

  • SFS-kansilehden
  • CENELECin osuuden, joka on pelkkä voimaansaattamisilmoitus eurooppalaisine liitteineen (SFS-EN IEC 6xxxx -standardi) tai joka on täydellinen eurooppalainen teksti (SFS-EN 50xxx -standardi)
  • IEC-standardin täydellisen tekstin (SFS-EN IEC 6xxxx -standardi). 

SFS-EN-standardeihin liittyvät muutososat julkaistaan erillisinä ja numeroidaan esikuvajulkaisujen mukaisesti seuraavasti:

  • SFS-EN IEC 6xxxx/A1, SFS-EN IEC 6xxxx/A2 (IEC:n muutososien kanssa identtiset muutokset)
  • SFS-EN IEC 6xxxx/A11 (yhteiseurooppalaiset muutokset sisältävä muutososa IEC-pohjaiseen standardiin)
  • SFS-EN 50xxx/A1, SFS-EN 50xxx/A2 (EN-muutososien kanssa identtiset muutokset)

IEC- vai EN-standardi?

Sähköalan standardien tekninen sisältö valmistellaan yleensä IEC:ssä ja se otetaan käyttöön Euroopassa sellaisenaan tai esimerkiksi eurooppalaisesta lainsäädännöstä johtuen muutettuna. Varsinkin turvallisuusstandardeissa maailmanlaajuisten standardien vaatimukset on täydennettävä vastaamaan eurooppalaisen lainsäädännön vaatimuksia ennen kuin ne voidaan vahvistaa EN IEC-standardeiksi ja edelleen SFS-EN IEC -standardeiksi.

EU:n virallisessa lehdessä (OJ) viitataan eurooppalaisiin standardeihin, mikä merkitsee, että SFS-EN IEC –  ja SFS-EN-standardien mukaisten tuotteiden katsotaan täyttävän direktiivin olennaiset vaatimukset.  

IEC-standardia puolestaan tarvitaan maailmanlaajuisilla markkinoilla.