Standardia SFS-EN 62023 voidaan pitää järjestelmän jäsentelyperiaatteiden (ks. SFS-EN 81346) ja dokumentaation jäsentelyperiaatteiden välisenä siltana. Dokumentaation ja dokumentin välinen rajapinta perustuu päätökseen siitä, mitkä tiedot on esitettävä yhtenä dokumenttina esim. perinteen, kohderyhmän tai uudelleen käytettävyyden vuoksi.

Dokumentaation rakenne kuvaa, miten laitosta, järjestelmää tai tuotetta koskeva kokonaisinformaatio jakautuu eri dokumentteihin ja mitkä näiden dokumenttien väliset suhteet ovat.

Dokumentin rakenne kuvaa, miten tiettyyn dokumenttiin sisältyvä informaatio jakautuu dokumentin osiin ja mitkä näiden osien väliset suhteet ovat.

Päädokumentti ja täydentävät dokumentit

Jotta kohteen kaikki tiedot voidaan pitää koossa, yhtä dokumenteista nimitetään päädokumentiksi ja muita täydentäviksi dokumenteiksi. Yleensä päädokumentti sisältää hallinnollisen osan (ks. SFS-EN 82045) ja luettelon täydentävistä dokumenteista.

Täydentäviä dokumentteja on tavallisesti useita. Kohteen tyyppi määrittelee mitä dokumenttityyppejä (piirikaavio, asennuspiirustus, laiteluettelo, jne. ks. SFS-EN 61355-1) on tarpeen käyttää täydentävinä dokumentteina.

Päädokumentti voidaan laatia:

  • yhdistelmädokumenttina, joka sisältää kaikki kohteen tiedot yhdessä dokumentissa
  • osaluettelona, joka sisältää myös luettelon tai viitteet täydentäviin dokumentteihin
  • dokumenttiluettelona, joka sisältää listan täydentävistä dokumenteista (sis. osaluettelon, ks. SFS-EN 62027).


Teollisuuskohteissa voidaan käyttää ns. monitasoista päädokumenttia. Se määrittelee alakohteet, jotka liittyvät useampaan rakenteeseen.

Kohteen jäsentely ja esitystapa


Kahden seuraavan menetelmän avulla on mahdollistaa soveltaa samoja dokumentaatioperiaatteita laitoksille, järjestelmille ja tuotteille niiden laajuudesta riippumatta:

  1. kohteen jäsentely ja osien yksilöinti standardin SFS-EN 81346 periaatteiden mukaisesti
  2. kohteen tietojen kokoaminen yhteen päädokumentin avulla (SFS-EN 62023).

Näin meneteltäessä dokumentoituun kohteeseen voidaan viitata kokonaisuutena viittaamalla sen päädokumenttiin.

SFS-EN 62023:2012 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 61 sivua ja sen hinta on 70,55 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja julkaisusta saa SESKOsta Arto Sirviö

Lisää suosikiksi