Standardien tarkoituksena on antaa ohjeita erilaisia asennusolosuhteita vastaavien pienjännitekaapeleiden valintaan ja käyttöön sekä määritellä tarvittavat rajoitukset, jotta kaapeleita voidaan käyttää turvallisesti rakennuksissa ja laitteissa. Kun kaapeleita käytetään standardeissa määritellyissä olosuhteissa ja käyttötarkoituksissa turvataan niiden suorituskykyominaisuudet kaapelin koko eliniän ajan.

Osassa 1 annetaan kaapelien asentamista ja valintaa koskevat yleiset turvallisuusvaatimukset sekä kiinteästi asennettaville että taipuisille kaapeleille. Siinä määritellään kaapelien turvalliseen käyttöön vaikuttavat tekijät, kaapelien tarkastamista koskevat seikat sekä annetaan kaapeleiden pakkaamista, varastointia, käsittelyä ja kuljetusta koskevat ohjeet.

Osa 2 on erinomainen koostejulkaisu, jossa esitetään jokaisesta standardin SFS-EN 50525 mukaisesta kaapelityypistä kaksi taulukkoa, joista ensimmäisessä annetaan

  • harmonisoitu kaapelitunnus
  • kaapelia koskevat rakenteelliset ominaisuudet
  • asennusta koskevat suositukset (kiinteän asennuksen kaapeleille) tai käyttötarkoitusta koskevat olosuhteet tai rajoitukset (taipuisille kaapeleille)
  • suositeltavat lämpötilarajat.

Toisessa taulukossa esitetään

  • suositeltava käyttötarkoitus
  • rajoituksia ja soveltuvuutta koskevat huomautukset.

Tiedot annetaan raja-arvojen muodossa ja niitä havainnollistetaan esimerkein, jotka eivät ole muita vaihto-ehtoja poissulkevia, mutta jotka kuvaavat sitä, miten kysymyksessä olevaa kaapelia voidaan käyttää.

Nämä standardit ovat hyödyllisiä mm. laitevalmistajille, asentajille sekä suunnittelijoille ja ne soveltuvat mainiosti myös opetusmateriaaliksi.

SFS-EN 50565-1 Energiakaapelit. Mitoitusjännitteiltään enintään 450/750 V (U0/U) pienjännitekaapelien käyttöohjeet. Osa 1: Yleiset ohjeet, 1. painos, 2016. 47 sivua (suomi/englanti). Hinta 87,05 € (alv 24 %)

SFS-EN 50565-2 Energiakaapelit. Mitoitusjännitteiltään enintään 450/750 V (U0/U) pienjännitekaapelien käyttöohjeet. Osa 2: Erityisohjeet standardisarjan EN 50525 mukaisille kaapelityypeille, 1. painos, 2016. 86 sivua (suomi/englanti). Hinta 113,71 € (alv 24 %)

Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa myös standardista
SFS 4680 Energiakaapelit. Voima- ja asennuskaapeleiden tyyppimerkinnät, 6. painos, 17 sivua (suomi). Hinta 53,32 € (alv 24 %)

Standardi sisältää eurooppalaisen harmonisoitujen kaapelien merkintäjärjestelmän enintään  450/750 V -kaapeleille sekä yli 1 kV –kaapeleille sovellettavan suomalaisen merkintäjärjestelmän.

Standardin avulla pystytään selvittämään kaapelimerkinnän perusteella kaapelin rakenne, johdintyypit, johdinten lukumäärät nimellispoikkipintoineen sekä kaapelin mitoitusjännitetaso. 

SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi ja verkkokauppa http://sales.sfs.fi/fi . Lisätietoja standardista saa Juha Vesalta SESKOsta.

Lisää suosikiksi