Standardi SFS-EN IEC 81346-1:2022 esittää perussäännöt ja -menetelmät teknisten järjestelmien informaation jäsentelylle sekä järjestelmän osien viitetunnusten muodostamiseksi.

Teknisen järjestelmän jäsentely ja komponenttien viitetunnukset

Teknisten järjestelmien jäsentelyyn kehitetty viitetunnusjärjestelmä (Reference Designation System) on määritelty standardissa ISO/IEC 81346. Sen avulla järjestelmät voidaan jäsentää puumaiseen rakenteeseen ja sen osille voidaan muodostaa yksiselitteiset viitetunnukset. Viitetunnus yksilöi järjestelmät osat, joita standardissa kutsutaan kohteiksi. Komponenttiin merkitty viitetunnus on avain kyseistä kohdetta koskevan informaation löytämiseen erityyppisten dokumenttien joukosta.

Toisen painoksen muutokset

SFS-EN IEC 81346-1:2022 toisen painoksen sisältö on päivitetty yhteensopivaksi standardin osien SFS-EN IEC 81346-2:2019 ja ISO 81346-12:2018 kanssa. Sääntöjä on lisätty sekä aiempien sääntöjen sanamuotoja on tarkistettu. Sääntöihin on tullut täydennyksiä esim. kohteiden välisten suhteiden tunnuksia koskevat säännöt ja menetelmät. Uudessa painoksessa esitetään ISO/IEC 81346 viitetunnusjärjestelmän informaatiomalli. Seuraavassa on yhteenveto muista lisäyksistä:

  • lisätty uusi tyyppinäkökanta
  • suositus suunnittelurakenteen hallintaa koskevasta metadatasta
  • ohjeet ja vaatimukset ISO/IEC 81346 sektorikohtaisten osien kehittämiseen
  • vaatimukset alakohteiden sisällyttämistä kohderakenteisiin
  • suositukset ISO/IEC 81346 soveltamisen dokumentoinnille
  • uusien käsitteiden termit ja määritelmät.

Standardin ISO/IEC 81346 jäsentely

Viitetunnusstandardin kehityshistoria alkaa 70-luvulta standardista IEC 60113-2. Tarpeiden muuttuessa vaativimmiksi, laitetunnuksista on siirrytty järjestelmätason tunnuksiin, joiden avulla järjestelmän osat voidaan tunnistaa yksikäsitteiseksi. Standardisarja on tällä hetkellä jäsennelty neljään osaan. Sen osissa 1 ja 2 esitetään perussäännöt ja järjestelmän osien luokittelu sekä niitä vastaavat kirjainkoodit. Osa 10 käsittelee voimalaitosten viitetunnuksia ja osa 12 rakennusten taloteknisiä järjestelmiä.

Lisätietoa ISO/IEC 81346 sarjan standardeista ja soveltamisesta

Standardia sovelletaan esim. teknisen järjestelmän suunnittelussa, jossa keskeinen tehtävänä on järjestelmän jäsentely ja sen osien eli kohteiden viitetunnuksen kirjainosan valinta. Järjestelmän kohteiden esim. fyysisen laitteen luokitus ja sitä vastaavat kirjainkoodit on esitetty osassa 2 (lisätietoa ks. SESKOn uutinen 11.2.2020).

Muut IEC-standardit, jotka käsittelevät tunnuksia esim. liittimissä (61666), kaapeleissa (62491) ja signaalit (61175-1) perustuvat standardin ISO/IEC 81346 soveltamiseen. Viitetunnusstandardia on sovellettu myös rakentamisen nimikkeistöissä kuten esim. CoClass ja CCS. Viitetunnusstandardia käytetään monessa tuotestandardissa sekä pienjännitesähköasennusstandardin osassa SFS 6000-5-51 . Verkkopalveluista kuten esim. Youtube tai https://www.81346.com löytyy aiheeseen liittyvää opetusmateriaalia ja sovelluksia.

Lisätietoja dokumentointi- ja perusturvallisuusstandardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi