Kokoamme jokapäiväisessä teknisessä standardointityössämme komiteoissa toimivien asiantuntijoiden näkemykset, muodostamme kansallisen konsensuksen ja toimitamme yhdessä muodostetut kommentit sekä Suomen äänen äänestettävistä standardeista kansainvälisen IEC:n ja eurooppalaisen CENELEC:in äänestysportaaleihin.

Kansalliset standardit vahvistamme standardointilautakunnassa. Vuositasolla puhumme jatkuvasta vuoropuhelusta ja vaikuttamisesta noin 130:ssa kansallisessa SK-komiteakokouksessa, jotka koskettavat kaikkiaan noin 484 asiantuntijaamme.

Komiteatyön lisäksi tunnistamme tarpeen vaikuttaa maailmanlaajuisissa ja eurooppalaisissa elimissä, jossa käsitellään ja päätetään suomalaisia kiinnostavista standardointikysymyksistä. Viime vuonna julkaistun eurooppalaisen standardointistrategian myötä voidaan sanoa, että kentässä näkyy politisoituminen ja komission tahto vaikuttaa esimerkiksi priorisoitaviin eurooppalaisiin standardointipyyntöihin.

Olemalla läsnä ja aktiivinen valituissa vaikuttajafoorumeissa pyrimme huolehtimaan standardien käyttäjien ja standardointiin osallistuvien asiantuntijoiden tarpeiden esiin tuomisesta ja edistämme omalla toiminnallamme maailmanlaajuisen ja eurooppalaisen standardointijärjestelmän kehittymistä haluttuun suuntaan.

Erityisissä hallinnon luottamustehtävissä on lisäksi mahdollista päästä vaikuttamaan kansainvälisen standardoinnin- ja vaatimustenmukaisuuden kehittämiseen. Suomalaisia sähköalan standardoinnin ammattilaisilla arvostetaan maailmalla. Yksi osoitus tästä on se, että viime vuonna IEC:n hallinnon CAB-elimeen äänestettiin ensimmäinen suomalainen CAB-jäsen Markus Ahvenus SGS Fimkosta.

Jatkamme valitsemallamme vaikuttamisen polulla asiantuntijoidemme hyväksi. Alla esittelemme joitakin ajankohtaisia verkostoja, joissa kyseistä vaikuttamistyötä tehdään parasta aikaa.

European Policy Hub (EPH)

EPH on sekä CENin että CENELECin jäsenten yhteinen aloite, jonka tavoitteena on virtaviivaistaa poliittista toimintaa koskevaa viestintää. Sen jäsenistö koostuu CENin ja CENELECin jäsenien nimeämistä henkilöistä, jotka tukevat näiden organisaatioiden toimintaa sovitun ajan.

Ryhmä kokoontuu kahden viikon välein lyhyeen etäkokoukseen, jossa välitetään tietoa ajankohtaisista standardointiin liittyvistä aloitteista. Se muodostaa tarvittaessa kustakin aihealueesta kiinnostuneista jäsenistään työryhmän tutustumaan aineistoon, tuottamaan päätöksentekoa tukevaa materiaalia ja vaikuttamaan poliittisen päätöksentekoon. Toiminnan avulla varmistetaan CENin ja CENELECin jäsenille ajantasaiset tiedot Euroopan tason poliittisista sitoumuksista.

Osallistumalla EPH:n toimintaan SESKO saa suoran informaatiokanavan eurooppalaisen poliittisen päätöksenteon valmisteluun sekä näkemystä eurooppalaisia poliitikkoja kiinnostaviin teemoista.

Industry Advisory Forum (IAF)

IAF on epämuodollinen neuvoa antava elin standardoinnille. Siinä teollisuuden edustajista muodostuvan osallistujakokonaisuuden kokoonpanossa on painotettu Euroopan teollisuuden rakennetta. Elimellä on toinen mandaattiperiodi menossa, jossa fokus on CEN-CENELEC:in vuoteen 2030 tähtäävän strategian toimenpidesuunnitelman läpiviennissä ja sen strategisten hankkeiden tukemisessa.

Tämä tarkoittaa muun muassa eurooppalaisten yritysten tarpeiden, yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä standardoinnin kytkemistä toisiinsa. Käytännössä IAF:n tehtäväkenttään kuuluvat yhteydet kaiken kokoisiin yrityksiin, myös pieniin. Se myötävaikuttaa hankkeisiin kuten vetyteknologian pilotointiin. Lisäksi se vaikuttaa korkealla tasolla olemalla mukana High Level Forumissa.

IAF:ssa toimii tällä hetkellä yksi suomalainen asiantuntija. CEN-CENELEC avaa maalis-huhtikuussa 2023 uuden ehdokasasetteluprosessin. Siinä tarjotaan muutamat avautuvat uudet asiantuntijapaikat CEN-CENELEC:in jäsenorganisaatioiden nimeämille edustajille, myös suomalaisille. Kriteerit haettaviin positioihin julkaistaan pian, mutta jo nyt on tiedossa, että IAF-elimestä puuttuvia teollisuuden edustusta ja osaamista pyritään paikkaamaan uusilla positioilla. IAF kokoontuu vuonna 2023 seuraavan kerran 16.5. ja sen jälkeen 28.9.

High Level Forum (HLF) ja SHERPA-työryhmät

Euroopan komission perustama korkean tason foorumi, High Level Forum (HLF), käynnisti työnsä vuoden 2023 alussa. Siihen kuuluu 50 edustajaa teollisuudesta, jäsenvaltioiden hallinnosta, kansalaisjärjestöistä ja eurooppalaisista standardointiorganisaatioista. Suomea edustaa työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyys ja toimivat markkinat -osaston osastopäällikkö Antti Neimala. (lue uutisemme käynnistyksestä).

High Level Forumin kautta komissio ennakoi tulevia standardointialoitteita ja nostaa EU:n roolia maailmanlaajuisessa standardoinnissa. EU:n standardointistrategian tarkoituksena on eurooppalaisen standardoinnin vahvistaminen, jotta Eurooppa kykenee paremmin hyödyntämään standardointia globaalissa kilpailussa.

SHERPA-työryhmä tukee foorumia valmistelemalla käytännössä aloitteet sen käsittelyä ja päätöksentekoa varten.
Komissio on ilmoittanut hyödyntävänsä uutta foorumia oman keskeisen työkalunsa, vuosittaisen eurooppalaisen standardointityöohjelman, laatimisessa. Vuoden 2024 työohjelmaa aletaan työstää jo tulevana keväänä.

HLF täydentyy tänä vuonna 10 uudella edustajalla. Näille paikoille haku on jatkuvasti avoinna, mutta valinnat tehdään kierroksittain täyttäen vapaita paikkoja. Ensimmäinen hakukierros päättyy 30.3.2023.

Kansalliset standardointielimet- National Standardisation Body (NSB) / National committee (NC)

Kansallisesti standardoinnista Suomessa vastaavat ovat omilla vastuualueillaan SESKO ry, SFS ry ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yhteistyö on aktiivista niiden ja muiden standardointiin osallistuvien toimijoiden kesken. NSB:n ajankohtaiset tehtävät liittyvät mahdollisen kansallisen standardointistrategian vaikuttamistyöhön sekä tuen antamiseen ja järjestäytymiseen uudessa HLF:n ja SHERPA-työryhmien kansallisessa rintamassa.

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Anna Tanskanen
Anna Tanskanen
+358 40 152 9648
etunimi.sukunimi@sesko.fi