Selvitysryhmä antaa raportissaan seitsemänkymmentä suositusta teknillisten standardien täsmentämiseksi ja tarvittavien uusien standardien laatimiseksi. Lisäksi Eurooppaan ehdotetaan perustettavaksi erityinen koordinointikomitea ohjaamaan sähköajoneuvoihin ja niiden lataukseen liittyvää standardointitoimintaa.

Selvitysryhmä analysoi lataustapoihin, älykkääseen lataamiseen, sähköauton ja -verkon väliseen kommunikaatioon, akkuihin ja sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvät seikat ja esittää lukuisat suosituksensa 150-sivuisessa raportissaan:
Standardization for road vehicles and associated infrastructure – Report in response to Commission Mandate M/468 concerning the charging of electric vehicles

Lataustavat ja pistokytkimet

Eniten keskustelua – kiivastakin – ryhmässä aiheuttivat erilaiset lataustavat ja se, millaisella pistokytkimellä sähköajoneuvo tulisi sitä ladattaessa sähköverkkoon liittää. Selvitysryhmä suosittelee erityisesti sähköauton lataukseen tarkoitetun lataustavan 3 käyttämistä pääasiallisena latausmenetelmänä sen turvallisuuden vuoksi.
Tämä menetelmä perustuu erityiseen sähköauton pistokytkimeen (IEC 62196-2), jossa on tunnistus- ja valvontajärjestelmä varmistamassa, että auto on turvallisesti ja kunnolla liitetty syöttöverkkoon.
Luonnollisesti perinteisiä kotitalouspistokytkimiä voidaan käyttää sähköautojen tilapäiseen lataukseen, kuitenkin edellyttäen, että sähköasennus tähän soveltuu. Varsinaisen sähköauton pistokytkimen rakenteesta selvitysryhmä ei päässyt yksimielisyyteen, vaan kahdesta tarjolla olevasta rakennevaihtoehdosta lopullisen valitsee eurooppalainen pistokytkinkomitea.

Älykäs lataaminen ja kommunikaatio

Sähköisten ajoneuvojen lisääntymisen ja energian käytön optimoinnin vuoksi ryhmä suosittaa siirtymistä yhä enemmän älykkääseen lataamiseen. Näin ollen on auton ja syöttöverkon välinen kommunikaatio sekä sen standardisointi tärkein tekijä johon tulee panostaa. Sähköautojen lataaminen on osa suurempaa kokonaisuutta, johon kuuluvat mm. älykkäät liikennejärjestelmät ja älykkäät sähköverkot.

Akut

Akkujen teknillinen standardointi on pitkällä. Tässä raportissa esitetään tiettyjä suosituksia akkujen ominaisuuksien tilaa kuvaavien parametrien ja näiden tallentamiseen liittyvien vaatimusten sekä  akunvaihtoasemien standardoimiseksi.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Nykyisten EMC-standardien vaatimuksia laadittaessa ei ole riittävästi varauduttu sähköautojen yleistymiseen. Suurten automäärien lataaminen aiheuttaa ongelmia sähköverkolle. Ne voivat ilmetä kulutushuippuina tai lisääntyvinä häiriöinä. Siksi myös em. standardit ja viranomaismääräykset on päivitettävä.
Lisätietoja asiasta antaa SESKOn toimistossa Juha Vesa

Lisää suosikiksi