Standardin soveltamisala

Standardi SFS-EN 62446 täydentää pienjännitesähköasennuksia koskevien standardien SFS 6000-6 (Tarkastukset) ja SFS 6000-7-712 (Valosähköisten järjestelmien asennukset) vaatimuksia valosähköisille laitteistoille. Nämä SFS 6000-standardit perustuvat suoraan IEC standardisarjan IEC 60364 vastaaviin osiin. Suomalaisen standardin SFS 6000-7-712 kappalenumeroinnissa on otettu huomioon koko IEC 60364-standardisarjan uusin rakenne, ja sen takia se poikkeaa hieman alkuperäisestä vuonna 2005 julkaistun esikuvastandardin numeroinnista. Uudessa standardissa numerointi on tehty SFS 6000-7-712 numeroinnin mukaisesti, jolloin se on helpompi ymmärtää Suomessa.

SFS-EN 62446 sisältää vaatimukset valosähköisen laitteiston dokumentaatiolle. Se määrittelee järjestelmälle tehtävät käyttöönottotestit ja tarkastuskriteerit. Standardia sovelletaan sähköverkkoon kytkettyjen valosähköisten järjestelmien käyttöönottotarkastuksiin sekä käyttöönoton jälkeen tehtyjen kunnossapidon ja muutostöiden jälkeen tehtäviin tarkastuksiin.

Sähkön pientuotannon turvallisuus

Valosähköisiä järjestelmiä kuten aurinkosähköpaneeleja pidetään turvallisina, koska niissä usein on pieni jännite ja teho. Jos kuitenkin valosähköinen järjestelmä liitetään sähköverkkoon, se voi aiheuttaa vaaraa itse asennuksessa ja jopa asennukseen liitetyssä sähköverkossa. Tämän takia asennus pitää tehdä sähköasennusstandardien mukaisesti ottaen huomioon myös erottaminen jakeluverkosta standardien SFS 6000-5-55 ja SFS-EN 50438 mukaisesti.

Sähköverkkoon kytkettyjen aurinkokennojen ja muiden valosähköisten järjestelmien odotettu käyttöikä on vuosikymmeniä. Järjestelmää kunnossapidetään ja siihen tehdään todennäköisesti muutoksia jossain elinkaaren vaiheessa. Nämä voivat vaikuttaa myös valosähköisten paneelistojen lähiympäristössä oleviin rakenteisiin ja sähköjärjestelmiin.

Järjestelmän omistaja saattaa vaihtua elinkaaren aikana. Usein järjestelmän haltijalla ei itsellään ole kovinkaan paljon tietoa teknisistä yksityiskohdista. Turvallisuuden kannalta olennaista onkin että valosähköisen asennuksen suunnittelija ja asennuksen tekijä laativat järjestelmästä tarkoituksenmukaisen dokumentaation, joka säilytetään joko järjestelmässä tai sen lähiympäristössä. Ainoastaan näin meneteltäessä voidaan varmistaa valosähköisen energiajärjestelmän turvallisuus ja suorituskyky.

Aiheeseen liittyviä standardeja

Seuraavat standardit liittyvät pientuotannon ja PV-järjestelmien suunnitteluun, asentamiseen ja tarkastamiseen:

  • SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut sähkölaitteet
  • SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset. Osa 6: Tarkastukset
  • SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-712: Erityistilojen ja -laitteistojen vaatimukset. Valosähköiset tehonsyöttöjärjestelmät
  • SFS-EN 50428 Tekniset vaatimukset yleisen pienjännitejakeluverkon kanssa rinnan toimiville mikrogeneraattoreille
  • Draft IEC 62548 Valosähköisten tehonsyöttöjärjestelmien suunnitteluvaatimukset (valmisteilla)
  • Draft prEN 50XXX Rakennuksiin integroidut ja liitetyt valosähköiset järjestelmät (valmisteilla)


SFS-EN 62446 on julkaistu kaksikielisenä (suomi/englanti) painoksena. Siinä on 48 sivua ja sen hinta on 58,40 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi
Lisätietoja mainituista julkaisuista saa SESKOsta Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi