Mahdolliset kommentit tulee esittää riittävän varhain (vähintään kaksi viikkoa ennen määräaikaa) komitean sihteerille, seurantaryhmän yhdyshenkilölle tai SESKOn toimiston vastuuhenkilölle, jotta kommentit saadaan koko suomalaisen asiantuntijaryhmän käsittelyyn.

On huomattava, että kielteiset äänestysvastaukset on aina perusteltava teknisin argumentein.

Vaikutusmahdollisuus eri valmisteluvaiheissa

Standardien sisältöön pystyy parhaiten vaikuttamaan osallistumalla standardia valmistelevan työryhmän työhön. Kuitenkin vielä lausuntokierrosvaiheessa on mahdollisuus esittää muutosehdotuksia standardiluonnokseen. Sen sijaan äänestysvaiheissa otetaan kantaa vain ehdotuksen hyväksyttävyyteen, joten muutoksia ei voi enää esittää tekniseen sisältöön.Oheisista kaavioista selviää kansalliset toimenpiteet standardien eri valmisteluvaiheissa.

Standardien valmistelu kaavioina

IEC-EN-SFS -standardien valmistelu rinnakkaismenettelyllä

SFS-EN -standardien valmistelu

SFS -standardin valmistelu

IEC- ja CENELEC-lausunnon tai äänestyksen liitteen valmistelu

IEC- ja CENELEC-lausunnot esitetään samaa IEC:n lausuntopohjaa käyttäen. 

Lausuntolomakkeelle pääset tästä linkistä:  form-comments.dot 

Selaimesta ja sen asetuksista riippuen linkki joko avaa Word-lomakkeen tai kysyy tallennetaanko vai avataanko se. On suositeltavaa tallentaa lomake tekstinkäsittelyohjelman siihen kansioon, jossa muutkin asiakirjamallit ovat. Tallentamisen voit aloittaa klikkaamalla linkkiä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla “Tallenna nimellä” (“File Save As”).

Yleistä

  • Jokainen kommentti esitetään omalla rivillään.
  • Yleiset, koko dokumettia koskevat kommentit on hyvä esittää ensimmäisinä ja sen jälkeen edetä järjestyksessä.
  • Älä muuta sarakkeiden leveyksiä eikä muitakaan asiakirjamallin määrityksiä!
  • Kentästä toiseen siirrytään TAB-näppäimellä. Lisää rivejä saadaan painamalla TAB-näppäintä taulukon viimeisessä solussa.

Eri kenttiin syötetään seuraavat tiedot:

Date, Document, Project Nr.

Anna päiväys ja lausuttavana olevan ehdotuksen tunnus sekä projektinumero. IEC-ehdotusten projektinumero on yleensä sama kuin valmisteltavana olevan standardiin numero täydennttynä painostunnuksella (Ed.) Numero on yleensä ehdotuksen kansilehdellä. Eräillä dokumenttityypeillä (esim. INF, Q) ei ole projektinumeroa, jolloin kenttä jätetään tyhjäksi.

National Committee

Käytä kaksikirjaimista maatunnusta (FI). Jos kommentteja on useita, on hyvä numeroida kommentit juoksevasti (FI01, FI02… jne.)

Line number

Jos standardiehdotuksessa on käytetty rivinumerointia, anna tässä rivi, johon kommentti viittaa. Jos kommentti koskee koko dokumenttia tai ko. ehdotuksessa ei ole rivinumerointia, voi sarakkeen jättää tyhjäksi.

Clause/Subclause

Anna kyseisen kohdan tai alakohdan numerotunnus, esim. 2 tai 10.2. Jos standardiehdotuksessa kuvat on kerätty julkaisun loppuun, kirjoitetaan tähän kohtaan kirjain F. Tätä kohtaa ei täytetä, jos kysymyksessä on yleinen kommentti.

Paragraph/Figure/Table

Tällä kentällä kohdennetaan lausunto tiettyyn kappaleeseen (§), kuvaan (Fig) tai taulukkoon (Tab) kirjoittamalla. Lyhenne ja numero erotetaan toisistaan välilyönnillä. Esimerkiksi: § 3, Fig 1, Tab 10.

Type of comment

Vaihtoehtoja on kolme: General, Technical ja Editorial.

Tätä kenttää käytetään myös silloin, kun CENELECille esitetään vaatimusta kansallisesta erityisolosuhteesta ja A- poikkeuksesta. Käytettävät koodit ovat: SNC, DEVA.

Tallentaminen

Kun lausunto on valmis, tallenna se doc- tai docx-muotoon ja lähetä SESKOn toimistoon asianomaisen IEC- tai CENELEC-komitean vastuuhenkilölle.

Sanastoehdotusten kommentointi

Sanastoehdotusten kommentit toimitetaan omalla lausuntolomakkeellaan. Sanastolausuntolomakkeen avaat tästä linkistä: Sanastolausunto (docx) (14.6 KB)

Lausunnot

Linkki SESKOn sivulle Ajankohtaiset lausunnot ja äänestykset