• Näytä kaikki
  • Näytä kaikki

Kilpailu korkeakouluille: The IEC-IEEE Challenge

Sähköalan kansainvälinen standardointijärjestö International Electrotechnical Commission (IEC) ja tekniikan alan kansainvälinen järjestö Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) kutsuvat kaikki korkeakoulut osallistumaan maailmanlaajuiseen kilpailuun teemalla: ”Miten elektroteknologia vaikuttaa talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kehitykseen”. Tarkasteluun tulee sisällyttää myös hyväksyttyjen standardien vaikutusten analysointi.

Standardointitietoa opettajille ja opiskelijoille

SESKOn oppilaitostilaisuus Tampereella 12.10.2011 SESKO vieraili Tampereen ammattikorkeakoulussa TAMKissa kertomassa sähköalan opiskelijoille, miten hyödynnetään sähköteknisen alan standardeja opiskelussa ja työssä. Kolmetuntisen infotilaisuuden aikana tutustuttiin standardointiin sen historiasta alkaen aina uusimpiin teknisiin haasteisiin asti. Esityksessä myös avattiin standardoinnin kansainvälistä toimijakenttää ja standardien valmistelun periaatteita.

EU kutsuu standardointijärjestöt mukaan innovointikumppanuuteen

Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC vastaavat ”Kyllä” Euroopan komission tiedonannossaan ”Yhteistyö tutkimuksessa ja innovoinnissa” esittämään kutsuun. Siinä EU kehottaa julkisia ja yksityisiä toimijoita yhdistämään voimansa ratkaisujen löytämiseksi keskeisiin haasteisiin Euroopan tasolla. Tiedonannossa tunnustetaan standardoinnin merkitys Euroopan yhtenäisyyden vahvistamisessa.

Sähköajoneuvojen latausjärjestelmille eurooppalainen standardi

Kansainvälinen standardi IEC 61851-1 on vahvistettu eurooppalaiseksi standardiksi: EN 61851-1:2011 Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General requirements. Standardi koskee sähköajoneuvojen akkujen lataukseen käytettävää latausjärjestelmää, jota syötetään enintään 1000 V:n vaihtojännitteellä ja/tai enintään 1500 V:n tasajännitteellä.

MMJ ja MKMJ asennuskaapelit

SFS 2091 Asennuskaapelit. Muovivaippakaapeli MMJ ja MKMJ Molemmat kaapelityypit on nyt sijoitettu samaan standardiin SFS 2091 painos 6: ”Asennuskaapelit. Muovivaippakaapeli MMJ ja MKMJ”. Aiempi, erillinen MKMJ-standardi SFS 5775 on kumottu. Uudistustyön on tehnyt SESKO ry:n standardoimiskomitea SK 20 Energiakaapelit.

Graafisten tunnusten termikokoelma

Tekninen raportti IEC/TR 62687:fi 2011 sisältää kokoelman graafisten tunnusten yhteydessä käytettävistä termeistä ja niiden määritelmistä jotka on määritelty graafisiin tunnuksiin liittyvissä IEC-, ISO-,ja ISO/IEC –standardeissa sekä ITUn julkaisuissa. Termikokoelma on laadittu IEC-komitean SC 3C Graphical symbols for use on equipment -työryhmässä.

Kotiautomaation toiminnallinen turvallisuus

Standardissa SFS-EN 50090-2-3 annetaan toiminnallisen turvallisuuden vaatimukset HBES-tuotteille sekä kotiautomaatiojärjestelmille joiden toiminnot on hajautettu ja linkitetty yhteisen väyläjärjestelmän kautta. Standardin vaatimukset pätevät myös koti- ja rakennusautomaatioväylään kytkettyjen laitteiden hajautetuille toiminnoille silloin kun ei ole olemassa muuta soveltuvaa toiminnallisen turvallisuuden standardia.

Sähköauton eurooppalainen standardointitilanne kartoitettu

Eurooppalaisten standardointijärjestöjen selvitysryhmä – CEN-CENELEC Focus Group on European Electro-Mobility – on julkaissut raporttinsa sähköajoneuvojen latauksesta. Kansallisten standardointijärjestöjen, eurooppalaisten teollisuusryhmittymien ja muiden sidosryhmien edustajista koostunut selvitysryhmä kartoitti aiheeseen liittyvän eurooppalaisen ja kansainvälisen standardointitilanteen.

Sähköteknillinen sanasto. Osa 581: elektroniikkalaitteiden sähkömekaaniset komponentit

Tässä sanastostandardissa määritellään elektronisissa laitteissa käytettyjen sähkömekaanisten komponenttien yleiset käsitteet. Standardi on yhtäpitävä esikuvansa IEC 60050-581:2008 kanssa. Standardi sisältää noin 300 termin englanninkieliset määritelmät sekä suomen- englannin- saksan- ja ranskankieliset vastintermit.

Vauhtia standardien valmisteluun Suomen aloitteesta

25.03.2011 07:49 Standardien valmistelua syytetään hitaudesta. Osittain syystäkin. IEC-standardien keskimääräinen valmisteluaika on 31 kuukautta — siis noin 2,5 vuotta. Valmisteluaikoja valvotaan ja myöhässä olevia projekteja kiirehditään. Standardoinnin on pysyttävä nopeasti etenevän teknisen kehityksen ja uusien teknologioiden vauhdissa. Siksi kaikki keinot läpimenoaikojen lyhentämiseksi käytetään hyväksi. Esimerkiksi kaikki dokumenttijakelu, äänestykset ja lausuntokierrokset toteutuvat nykyisin sähköisinä.