Etusivu > Standardoinnin aihealueet > Automaatio > Ydinlaitosautomaatio

Suomessa on merkittävää ydinvoimaosaamista ja suuret projektit, kuten TVO:n Olkiluoto3, Fortumin Loviisan automaatiouudistus sekä Fennovoiman Hanhikivi1, ovat tuoneet runsaasti maailmanlaajuisesta huomiota uuden sukupolven laitosten järjestelmille Suomessa. SESKOn ydinlaitosautomaation standardoinnista vastaavan komitean SK 45 puheenjohtajana toimii Heimo Takala, Säteilyturvakeskus (STUK) ja sihteerinä Arto Sirviö (SESKO).

Ydinlaitosautomaation standardointi

Kansainvälisellä tasolla tärkeimmät aktiviteetit ovat IEC:llä. Standardit valmistellaan ja vahvistetaan kansainvälisiksi IEC-standardeiksi ja ne vahvistetaan eurooppalaisiksi standardeiksi CENELECin toimesta. Tällä hetkellä ei ole näkyvissä tarpeita valmistella puhtaasti eurooppalaisia standardeja.

Komitea SK 45 seuraa IEC:n ja CENELECin toimintaa seuraavilla alueilla:

Ydinvoimalaitoksissa hyödynnetään myös paljon yleiskäyttöisiä standardeja, mm. teollisuusautomaation osalta. Suomalainen komitea SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus seuraa alaa lähellä olevaa standardointia

Alaan liittyviä vaatimuksia, standardeja sekä yleiskäyttöisiä standardeja luovat useat järjestöt, esimerkiksi:

 Suomessa STUK julkaisee viranomaisohjeita (YVL-ohjeet), joissa kuvataan ydinenergian käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset.

Alan tutkimusta Suomessa tehdään mm Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa, sen Ydinturvallisuuden tutkimusyksikössä.

Pohjoismainen yhteistyö

Komitealla on myös yhteydenpitoa pohjoismaissa toimivien standardointijärjestöjen kanssa. Ruotsissa alan standardointia hoitaa SEK Svensk Elstandard, jonka alla toimii TK45 -komitea Kärnteknisk mätutrustning sekä SIS Swedish Standards Institute, jonka alla toimii TK405 komitea Kärnenergi.

Komitean SK 45 tavoitteet

  • seurata komiteaa IEC TC45 Nuclear instrumentation ja CENELEC TC45AX Instrumentation and control of nuclear facilities sekä niiden:alakomiteoita, työryhmiä ja projekteja sekä vaikuttaa sitä kautta alan standardointiin
  • vaikuttaa standardoinnissa turvallisuusasioihin, käyttöliittymiin sekä automaatioarkkitehtuuriin kohdistuviin vaatimuksiin
  • seurata, ymmärtää ja vaikuttaa ydinlaitosautomaation standardikokonaisuuksiin
  • tuoda nykyaikaista ja uutta osaamista sekä kokemuksia standardien hyödyntämisestä Suomessa ydinvoimaprojekteissa
  • seurata ja koordinoida työtä muihin kansallisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin ja hankkeisiin
  • tiedotus ja koulutusmateriaalin luonti oppilaitoksille. Tavoitteena on tuottaa sopivaa koulutusmateriaalia ja kokemusperäistä tietoa standardeista ja niiden soveltamisesta ydinlaitoksissa Suomessa