Standardisarjan SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset uusi versio on julkaistu elokuussa 2022. Standardisarja koskee sähköasennuksia, joiden nimellisjännite on vaihtojännitteellä enintään 1000 V ja tasajännitteellä enintään 1500 V. Standardisarja on päivitetty ja vuoden 2022 painos koostuu yhteensä 41 standardista.

SFS 6000 -sarjaa päivitetään SESKOn komitean SK 64 päätöksen mukaisesti viiden vuoden välein. Standardeihin on tehty päivityksiä ja parannuksia sekä sarjaan on julkaistu myös kaksi uutta standardia. Uudet standardit koskevat tehonsiirtoon käytettäviä tietokaapeleita ja kiinteitä akustoja. SFS 6000-sarjan osat 1-7 perustuvat CENELECin standardisarjaan HD 60364 Low-voltage electrical installations. Kansallisen osan 8 Täydentävät vaatimukset standardeilla ei ole kansainvälisiä esikuvastandardeja.

Yksittäiset standardit ja käsikirja saatavilla

Standardit ovat saatavilla sekä kokoelmana SFS-käsikirja 600-1 Pienjännitesähköasennukset että yksittäisinä standardeina SFS-kaupasta.

 • Käsikirja on tärkeä työkalu sähköasennusten suunnittelijoille ja tekijöille. Siihen on koottu kaikki SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset -standardisarjan standardit.
 • Käsikirja on saatavilla sekä paperisena versiona että pdf-muodossa.
 • Edellisistä versioista poiketen käsikirja on tällä kertaa mahdutettu yksiin kansiin, eli SFS-käsikirja 600-1 vuodelta 2022 korvaa vuoden 2017 käsikirjat 600-1-1 ja 600-1-2.
 • Standardien ruotsinkieliset käännökset ja käsikirja on julkaistu keväällä 2023.

Merkittävimmät muutokset edelliseen painokseen (2017) verrattuna

Standardien tekniseen sisältöön on tehty runsaasti muutoksia, minkä lisäksi sarjaan on lisätty kaksi uutta standardia (SFS 6000-5-57 ja SFS 6000-7-716).  Tärkeimmät muutokset kerrotaan jokaisen standardin lopussa. Esittelemme alla keskeiset muutokset.

Osa 4 Suojausmenetelmät
 • Sähköiskulta suojaamista koskevan standardin 4-41 kansallisessa liitteessä 41X on täsmennetty tilanteita erityisen laitteen suojaamiseen käytetyistä pistorasioista, joita ei tarvitse suojata vikavirtasuojalla.
 • Lämmön vaikutuksilta suojaamista koskevassa standardissa 4-42 on täsmennetty, että EU:n rakennustuoteasetus koskee vain kaapelien luokittelua eikä niiden käyttöä. Liesiturvalaitteen käytön suositusta on täsmennetty.
Osa 5 Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen
 • Sähkölaitteiden valintaa koskevassa yleisessä standardissa 5-51 tasasähköjärjestelmien äärijohtimien ja toiminnallisen maadoituksen johtimien värit on muutettu suosituksesta vaatimukseksi standardin SFS-EN IEC 60445 uuden painoksen mukaisesti.
 • Johtojärjestelmiä koskevassa standardissa 5-52 on rakennustuoteasetuksen mukaisen luokan Dca-kaapelien käyttösuositus muutettu osittain vaatimukseksi. Asennusputkia koskeva Liite 52F on saatettu ajan tasalle.
 • Kytkinlaitteita koskevassa standardissa 5-53 on hyväksytty eräissä tapauksissa myös kontaktorin käyttö hätäpoiskytkennässä. Vikavirtasuojien rakenteesta lisätietoja antavaa liitettä 53X on uudistettu.
 • Maadoituksia ja suojajohtimia koskevaa Standardia 5-54 on laajennettu uudella toiminnallisia maadoituksia koskevalla luvulla 545.
 • Turvajärjestelmiä koskeva standardi 5-56 on uudistettu kokonaan uuden HD:n pohjalta. Muun muassa palonkestävän kaapeloinnin vaatimuksia on täsmennetty ja standardiin on lisätty liitteitä.
 • Osaan 5 on lisätty uusi, kiinteitä akustoja koskeva standardi 5-57, joka sisältää vaatimuksia ja ohjeita sähkön varastointiin käytettävien kiinteiden akustojen asennusten suunnittelulle, asentamiselle, suojaukselle ja oikealle käytölle.
Osa 7 Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset
 • Standardissa 7-701 Kylpy- ja suihkutilat on muun muassa tarkennettu osan soveltamisalaa tilanteessa, jossa kun kylpy- tai suihkutila sijaitsee isossa huoneessa tai ulkotilassa. Standardissa on myös täsmennetty siirrettävien suojaseinien vaikutusta tilaluokitukseen.
 • Standardiin 7-703 Saunat on lisätty ohjeita kiukaan käytöstä ja etäohjauksesta.
 • Standardissa 7-704 Rakennustyömaat on täsmennetty vikavirtasuojausvaatimuksia ja lisätty tarkastuksia koskevia vaatimuksia.
 • Standardissa 7-708 Leirintäalueet on tarkennettu vikavirtasuojausta koskevia vaatimuksia ja lisätty suositus pistorasioiden rakenteesta.
 • Standardissa 7-709 Satamat soveltamisalaa on laajennettu venesatamista satamiin yleensä.
 • Standardissa 7-710 Lääkintätilat on laajalti lisätty täsmennettyjä vaatimuksia.
 • Uuden aurinkosähköjärjestelmiä käsittelevän esikuvastandardin valmistelu on vielä kesken. Tällä nopeasti kehittyvällä alueella on julkaistu muita standardeja, joita on käytetty standardin 7-712 Aurinkosähköjärjestelmät sisällön täydentämisessä.
 • Uusi standardi 7-716 Tietoliikennekaapelien käytöstä tehonsiirtoon määrittelee vaatimuksia pienoisjännitteisen tasasähkötehon jakelun sähköasennuksille käyttäen symmetrisiä tietoliikennekaapeleita ja varusteita erityisesti tiedonsiirtoa varten. Tämä aihepiiri on otettu mukaan, koska tällaisia asennuksia toteutetaan jo nyt ilman sitovia vaatimuksia.
 • Standardissa 7-722 Sähköajoneuvojen syöttö on täsmennetty latausasemien mekaanisen suojauksen ja vikavirtasuojien käyttöä koskevia vaatimuksia. Standardiin on lisätty langatonta latausta koskevat vaatimukset.
 • Standardit 7-711 Messut ja näyttelyt, 7-713 Kalusteet ja 7-721 Matkailuajoneuvot on uusittu ja muutokset ovat pääasiassa toimitusteknisiä.
Osa 8 Täydentävät vaatimukset
 • Standardissa 8-802 Korjaus-, muutos- ja laajennustyöt on poistettu jakeluverkkoja koskeva poikkeus. Suojausluokan 0 laitteen liittämiseen tarkoitetun pistorasian asentaminen sallitaan vain korjauksena. Vanhojen nollajohtimien (PEN-johtimien) kytkentöjä koskevia vaatimuksia on yksinkertaistettu.
 • Standardin 8-803 Sähkölaitekorjaamot ja sähkötekniikan opetustilat soveltamisalasta on poistettu laboratoriot. Myös tekstiä on päivitetty.
 • Standardin 8-804 Kuivat, kosteat ja märät tilat sekä ulkotilat vaatimuksia on täsmennetty.
 • Standardin 8-813 Pistokytkimien valinta ja asentaminen on lisätty kohta 813.8, jossa kerrotaan kotitalouskäytön pistorasioiden pitkäaikaisen kuormitettavuuden rajoituksista.
 • Standardissa 8-814 Kaapelien asentaminen maahan ja veteen on uusittu taulukko 814, joka koskee ilman metallista kosketussuojaa olevien kaapelien suojausta.

Ohessa on lueteltu vain osa muutoksista, tarkempaa tietoa saat standardeista.

Standardisarja SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset, 2022

 • SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1: Perusperiaatteet, yleisten ominaisuuksen määrittely ja määritelmät
 • SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset. Osa 4: Suojausmenetelmät
  • 4-41: Suojaus sähköiskuilta
  • 4-42: Suojaus lämmön vaikutuksilta
  • 4-43: Ylivirtasuojaus
  • 4-44: Suojaus jännitehäiriöiltä ja sähkömagneettisilta häiriöiltä
  • 4-46: Erottaminen ja kytkentä
 • SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen
  • 5-51: Yleiset säännöt
  • 5-52: Johtojärjestelmät
  • 5-53: Erottaminen, kytkentä ja ohjaus
  • 5-54: Maadoittaminen ja suojajohtimet
  • 5-55: Muut sähkölaitteet
  • 5-56: Turvajärjestelmät
  • 5-57: Kiinteiden akustojen asennukset
 • SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset. Osa 6: Tarkastukset
 • SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset
  • 7-701: Kylpy- ja suihkutilat
  • 7-702: Uima-altaat ja vastaavat
  • 7-703: Saunat
  • 7-704: Rakennustyömaat
  • 7-705: Maa- ja puutarhatalouden tilat
  • 7-706: Ahtaat johtavat tilat
  • 7-708: Leirintäalueet
  • 7-709: Satamat, venesatamat ja vastaavat tilat
  • 7-710: Lääkintätilat
  • 7-711: Näyttelyt, esitykset ja näyttelyosastot
  • 7-712: Aurinkosähköjärjestelmät
  • 7-713: Kalusteet
  • 7-714: Ulkovalaistusasennukset
  • 7-715: Pienoisjännitteiset valaistusjärjestelmät
  • 7-716: Pienoisjännitteisen tasasähkötehon jakelu tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan kaapeloinnin kautta
  • 7-717: Liikkuvat tai siirrettävät laitteistot
  • 7-721: Matkailuajoneuvojen sähköasennukset
  • 7-722: Sähköajoneuvojen syöttö
  • 7-729: Jakokeskusten asentaminen
  • 7-740: Huvipuistojen, tivolien ja sirkusten huvilaitteiden, myyntikojujen ja vastaavien tilapäiset sähköasennukset
  • 7-753: Lämmitysjärjestelmät
 • SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset. Osa 8: Täydentävät vaatimukset
  • 8-801: Jakeluverkot
  • 8-802: Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt
  • 8-803: Sähkölaitekorjaamot ja sähkötekniikan opetustilat
  • 8-804: Kuivat, kosteat ja märät tilat sekä ulkotilat
  • 8-813: Pistokytkimien valinta ja asentaminen
  • 8-814: Kaapelien asentaminen maahan tai veteen

SFS 6000 -sarjan esikuvastandardit

SFS 6000 -standardisarjan osat 1-7 perustuvat CENELECin eurooppalaiseen standardisarjaan HD 60364 Low-voltage electrical installations. Standardit SFS 6000-5-57 ja SFS 6000-7-716 perustuvat 6000-standardin kanssa samaan aikaan valmistelussa olleisiin kansainvälisiin dokumentteihin, niin sanottuihin CDV-ehdotuksiin (Committee Draft for Vote), jotka ovat pitkälle valmisteltuja, mutta vielä vahvistamattomia uusia standardeja tai niiden päivityksiä. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmästandardin 7-712 valmistelussa on käytetty myös muita standardeja esikuvastandardin päivityksen ollessa vielä kesken.

SFS 6000-xxxxEsikuvastandardin tunnus
1:2022HD 60364-1:2008 + A11:2017
IEC 60050-826:2005
4-41:2022HD 60364-4-41:2017
4-42:2022HD 60364-4-42:2011 + A11:2011
4-43:2022HD 60364-4-43:2010
4-44:2022IEC 60364-4-44:2007 + AMD1:2015 + AMD2:2018
HD 60364-4-442:2012
HD 60364-4-443:2016
HD 60364-4-444:2010
4-46:2022HD 60364-4-46:2016 + A11:2017
5-51:2022HD 60364-5-51:2009 + A11:2013 + A12:2017
5-52:2022HD 60364-5-52:2011 + A11/2017
5-53:2022HD 60364-5-53:2015
HD 60364-5-534:2016
HD 60364-5-537:2016 + A11/2017
5-54:2022HD 60364-5-54:2011 + A11/2017
5-55:2022HD 60364-5-551:2010 + A1:2016
HD 60364-5-557:2013 + A11:2016
HD 60364-5-559:2012
5-56:2022HD 60364-5-56:2010 + A1:2011
5-57:2022HD 60364-5-57:2022
6:2022HD 60364-6:2016 + A11:2017
7-701:2022HD 60364-7-701:2007 + A11:2011 + AC:2011 + A12:2017
7-702:2022HD 60364-7-702:2010
7-703:2022HD 60364-7-703:2005
7-704:2022HD 60364-7-704:2018
SFS 6000-xxxxEsikuvastandardin tunnus
7-705:2022HD 60364-7-705:2007 + A11:2012 + A12:2017
7-706:2022HD 60364-7-706:2007 + A1:2020
7-708:2022HD 60364-7-708:2017
7-709:2022HD 60364-7-709:2009 + A1:2012 + A11:2017 + A12:2019
7-710:2022HD 60364-7-710:2012 + AC:2013
7-711:2022HD 60364-7-711:2019
7-712:2022HD 60364-7-712:2016
7-713:2022IEC 60364-7-713:2013
7-714:2022HD 60364-5-57:2022
7-715:2022HD 60364-7-715:2012 + A11:2017
7-716:2022HD 60364-7-716:2020
7-717:2022HD 60364-7-717:2010 + AC:2014
7-721:2022HD 60364-7-721:2019
7-722:2022HD 60364-7-722:2018
7-729:2022HD 60364-7-729:2009 + A11:2017
7-740:2022HD 60364-7-740:2006 + A11:2017
7-753:2022HD 60364-7-753:2014 + AC:2014
8-801:2022Kansallinen, ei esikuvaa
8-802:2022Kansallinen, ei esikuvaa
8-803:2022Kansallinen, ei esikuvaa
8-804:2022Kansallinen, ei esikuvaa
8-813:2022Kansallinen, ei esikuvaa
8-814:2022Kansallinen, ei esikuvaa

Ota uudet standardit heti käyttöösi

 • SFS Online -palvelusta
  • Saat koko SFS 6000 –sarjan kätevästi käyttöösi kestotilauksena online-palvelussa. Standardit ovat siellä aina ajan tasalla ja käytettävissäsi silloin kun niitä tarvitset. Uudet pienjännitesähköasennusten standardit saat helposti SFS Online –palveluun ottamalla yhteyttä SFS:n asiakaspalveluun online@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353.
 • SFS-kaupasta
  • Hanki uudet SFS 6000 –sarjan standardit verkkokaupasta. Kun haluat ostaa standardin, rekisteröidy verkkokaupan käyttäjäksi. Ostettuasi standardin voit ladata sen käyttöösi saman tien.
  • Jos tiedät jo tarvitsemasi julkaisun tunnuksen tai otsikon, löydät sen hakutoiminnolla.

Lisätietoja SFS 6000 -standardeista antaa SESKOlla Terhi Säynätjoki, yhteystiedot.