Etusivu > Standardoinnin aihealueet > Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta on säädetty EU:n direktiivissä 2014/30/EU. Direktiivin mukaan sähkömagneettisella yhteensopivuudella tarkoitetaan elektronisen laitteen tai järjestelmän kykyä toimia siinä ympäristössä mihin se on tarkoitettu, häiritsemättä muita laitteita ja ympäristöä ja häiriintymättä muista laitteista ja ympäristöstä aiheutuvista häiriöistä.

Jotta laitteet voisivat toimia normaalisti keskenään, on asunto- ja teollisuusympäristöön määritelty erilaiset häiriötasot. Laitteen ympäristöönsä päästämäksi häiriöksi luetaan kaikki ne sähkömagneettiset ilmiöt, jotka eivät ole sen hyötykäyttöön tarkoitettuja. Häiriöt leviävät laitteesta toiseen joko johtimia pitkin tai säteilemällä.
EMC-direktiivi on ns. uuden lähestymistavan direktiivi. Siinä ei määritellä yksityiskohtaisia vaatimuksia laitteiden EMC-ominaisuuksille, vaan direktiivin vaatimusten mukaisuus voidaan osoittaa käyttämällä harmonisoituja eurooppalaisia standardeja. Harmonisoidut EMC-standardit löytyvät EU komission verkkosivuilta.

Sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyviä kansainvälisiä standardeja valmistellaan IEC:n teknisissä komiteoissa CISPR sekä TC 77.

CISPRInternational special committee on radio interference, alakomiteoineen on keskittynyt lähinnä radiotaajuisten häiriöpäästöjen mittaamiseen ja niihin liittyviin raja-arvoihin.

IEC:n teknisessä komiteassa TC 77 Electromagnetic compatibility ja sen alakomiteoissa standardoidaan häiriönsiedon testausmenetelmiä sekä matalataajuisia häiriöpäästöjä.

Euroopassa EMC-standardointia hoitaa CENELECin tekninen komitea TC 210.

Suomessa kansainväliseen EMC-standardointiin osallistuvat SESKOn komiteat SK CISPR  ja SK 77.

Tuotekohtaisia EMC-standardeja tekevät useat tuotekomiteat. Nämä tuotekohtaiset EMC-standardit käyttävät CISPR:n laatimia häiriöpäästöjen mittausmenetelmiä ja raja-arvoja sekä TC 77:n perusstandardeissa kuvattuja häiriönsiedon testausmenetelmiä. Tuotekomitea laatii näille testeille tuotekohtaiset toimintakriteerit joiden perusteella testituloksia arvioidaan.

IEC:n verkkosivuilla on erityinen EMC-Zone, jossa on kuvattu EMC:tä ilmiönä sekä siihen liittyvää standardointia.