Etusivu > Standardoinnin aihealueet > Sähköasennukset

Sähköasennuksia koskevat standardit

Standardit SFS 6000 PienjännitesähköasennuksetSFS 6001 Suurjänniteasennukset ja SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus esittävät perusvaatimukset, joiden mukaan toimittuna sähköasennukset ovat rakenteeltaan turvallisia ja niitä myös käytetään turvallisesti. Näitä standardeja täydentävät erityisaloilta laaditut SFS-EN standardit, joita on mm. räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksista ja suurjänniteilmajohdoista. Standardit pidetään ajan tasalla, jotta myös turvallisuustaso täyttää nykyajan vaatimukset.

Viranomaisten vaatimukset

Teknistä turvallisuutta koskevien viranomaisvaatimusten periaatteena Euroopassa on nykyään se, että viranomaismääräyksissä ei anneta yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia. Niissä annetaan vain perusvaatimukset ja viitataan teknisten yksityiskohtien osalta standardeihin. Tämä periaate on voimassa useimmissa direktiiveissä kuten pienjännitedirektiivissä ja konedirektiivissä.

Sähköasennuksista ei ole olemassa Euroopan yhteisön direktiiviä, vaan näissä on käytössä kansallisia määräyksiä. Suomessa on vuoden 2017 alussa tullut voimaan uusi sähköturvallisuuslaki (1135/2016) sekä valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016) ja asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016). Nämä säädökset ovat varsinaisia sähköturvallisuusmääräyksiä ja ne vastaavat periaatteeltaan direktiivejä. Säädöksissä määritellään vaadittava turvallisuuden taso ja annetaan olennaiset turvallisuusvaatimukset sekä todetaan, että vaatimukset täyttyvät, jos noudatetaan virallisen standardointielimen vahvistamia standardeja, jotka Suomessa ovat SFS-standardeja. Nämä standardit on lueteltu Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin ohjeessa Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit (S 10).

Standardien valmistelu

Sähköalan SFS-standardit valmistelee SESKO ry ja standardit julkaisee Suomen Standardisoimisliitto SFS. Sähköalan SFS-standardit valmistellaan nykyisin lähes kokonaan kansainvälisten IEC-standardien ja eurooppalaisten CENELEC-standardien pohjalta. IEC (International Electrotechnical Commission) on kansainvälinen sähköalan standardointijärjestö, johon kuuluvat teollistuneet maat kaikista maanosista ja osa kehitysmaista. CENELECiin (European Committee for Electrotechnical Standardization) kuuluvat EU- ja ETA-maat ja osa EU:n jäsenyyttä hakeneista maista.

Sähköasennuksiin liittyvät standardit poikkeavat laitteisiin liittyvistä standardeista siinä suhteessa, että niihin vaikuttavat ympäristöolosuhteet kuten ilmasto ja muut luonnonolosuhteet sekä muun rakentamisen käytännöt. Tämän takia sähköasennusten alalla ei yleensä päästä täysin yhtenäisiin standardeihin, vaan näissä vaatimustasoa yhtenäistetään ns. HD-harmonisointiasiakirjoilla tai jos käytetään EN-standardeja, niihin liittyy myös kansallisia lisävaatimuksia. Käytännössä kuitenkin eri maiden sähköasennuksia koskevat standardit tai vastaavat viranomaismääräykset ovat lähellä toisiaan.

SESKO on valmistellut eurooppalaisten ja kansainvälisten esikuvastandardien pohjalta Suomen kansalliset olosuhteet huomioon ottavia sähköasennuksia koskevia standardeja. Tärkeimpiä standardeista, joiden mukaan toimittuna täyttyvät määräysten vaatimukset, ovat seuraavat:

  • Standardisarja SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset, joka perustuu CENELECin HD 60364 harmonisointidokumentteihin ja IEC 60364 standardisarjaan. SFS 6000-sarjan uusin versio on julkaistu syksyllä 2017. Koko SFS 6000-sarja sisältyy SFS-käsikirjoihin 600-1-1 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-1: Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-1 Yleisvaatimukset (SFS 6000 osat 1 – 6) ja 600-1-2 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-2: Erikoistilojen ja täydentävät vaatimukset (SFS 6000 osat 7 – 8).
  • Standardi SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset, joka perustuu CENELECin standardeihin EN 61936-1 Power installations exceeding 1 kV a.c. – Part 1: Common rules ja EN 50522 Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c. Suomessa näiden standardien sisältö on yhdistetty standardiksi SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset vuodelta 2015.
  • Standardi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus, joka perustuu CENELECin standardiin EN 50110-1 ja -2. SFS 6002 standardi on julkaistu vuonna 2015.
  • Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteita ja -asennuksia käsittelevät standardit, jotka ovat eurooppalaisia EN-standardeja. Räjähdysvaarallisten tilojen laitteita ja asennuksia koskevat standardit on koottu SFS-EN 60079-standardisarjaan, josta suomeksi on julkaistu Keskeisimmät yleisvaatimuksia, tilaluokituksia ja asennusta koskevat standardit, jotka sisältyvät SFS-käsikirjoihin 604-1 ja 604-2. Laiterakenteita koskevat SFS-EN 60079-sarjan standardit on saatavilla SFS:stä englanninkielisenä.
  • Suurjänniteilmajohtoja käsitteleviä standardeja ovat yli 1 kV ilmajohtoja koskeva eurooppalainen standardisarja SFS-EN 50341, jossa on yleinen osa, joka on julkaisu suomeksi tunnuksella SFS-EN 50341-1. Jokaisella maalla on myös kansallisia vaatimuksia koskeva osa ja Suomea koskeva standardi SFS-EN 50341-2-7 julkaistiin syksyllä 2015.

Standardien ylläpito

Tekniikka kehittyy, eikä mikään standardikaan pysy ikuisesti ajan tasalla. Sen takia standardeja kehitetään jatkuvasti. Kehitys johtuu pääosin kansainvälisten standardien kehittymisestä, mutta myös kotimaiset tarpeet otetaan huomioon.

Suomalaisten standardien laadinnasta vastaavat ja kansainväliseen standardointiin osallistuvat seuraavat SESKOn komiteat:

Standardit ja standardikäsikirjat voit tilata Suomen Standardisoimisliitto SFS:stä sähköpostille sales@sfs.fi tai puhelimella 09 149 9331.

Lisätietoja standardien sisällöstä ja sähköasennusalueen standardointiin osallistumisesta saat SESKOsta Terhi Säynätjoelta, yhteystiedot.

Lue myös

Ilmajohdot

Ilmajohtojen rakenteet ovat aihealue, jossa ympäristön olosuhteet kuten tuuli, lämpötila, jään muodostuminen ja maaston tyyppi vaikuttavat voimakkaasti. Sen takia Euroopassa suurjänniteilmajohtoja koskevat standardit ovat rakenteeltaan sellaisia, että on olemassa perusvaatimukset…
LUE LISÄÄ Ilmajohdot

SFS 6002, 3. painos (2015)

Väärällä tavalla tehdystä sähkötyöstä voi aiheutua hengenvaaraa työn tekijälle ja muille ihmisille. Sen takia sähköalan töiden tekemistä on säännelty. Nykyään tärkeä rooli sähkötöiden turvallisuuden varmistamisessa on standardeilla. SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus…
LUE LISÄÄ SFS 6002, 3. painos (2015)