SK 11 Suurjänniteilmajohdot

SK 11 Suurjänniteilmajohdot

IEC TC 11, TC 7, CENELEC TC 11, TC 7X,  

Ilmajohtojen rakenteita käsit­telee IEC:n komitea  TC 11 Overhead lines ja vastaava CENELECin komitea. Ilmajohtojen johtimia koskevaa standardointia hoitaa IEC:ssä IEC TC 7 ja CENELECissä komitea CLC/TC 7X: Overhead electrical conductors Suomalainen SK 11 Suurjänniteilmajohdot -komitea seuraa edellämainittujen  komiteoiden sekä niiden työryhmien toimintaa. Komitea valmistelee standardeihin tarvittavat kansalliset osuudet.

Standardien valmistelu

Ilmajohtojen rakenneosien standardeja valmistellaan IEC:ssä, mutta koko ilmajohtojen rakennetta koskevat standardit ovat CENELECin eurooppalaisen työn tulosta.  Suurjänniteilmajohtojen rakenteiden standardointia hankaloittaa se, että ilmajohtoihin vaikuttavat voimakkaasti ympäristön olosuhteet, kuten lämpötila, tuulen voimakkuus, korkeus merenpinnasta, valtamerten läheisyys ja maaperän ominaisuudet. Lisäksi eri maiden lainsäädännöt poikkeavat toisistaan.

Standardien sisältö

Euroopassa onkin valmisteltu standardisarja EN 50341, joka koskee kaikkia yli 1 kV ilmajohtoja. Sarjaan sisältyy perusstandardi ja eri maita koskevat lisästandardit. Perusstandardi on SFS-EN 50341-1 Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset määrittelyt. Suomen erityisvaatimukset on annettu standardissa SFS-EN 50341-2-7 Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteillä. Osa 2-7: Suomen kansalliset velvoittavat määrittelyt.  Aikaisemman alle 45 kV ilmajohtoja koskevan standardisarjan EN 50423 sisältö on otettu mukaan uusimpaan,  2015 julkaistuun standardisarjaan. Aikaisemman kansallisen standardin SFS 6003 Pienjänniteilmajohdot sisältö on yhdistetty Suomea koskevaan osaan 2-7. Siten käytössä on enää kaksi standardia aikaisemman neljän sijasta ja se helpottaa standardien käyttöä. 

Ilmajohtojen mitoitus jakautuu mekaaniseen mitoitukseen ja sähköiseen mitoitukseen. Vaikka ilmajohdon pylväiden ja mastojen rakenne on samankaltainen, poikkeaa niiden mekaaninen mitoitus, koska johtimet aiheuttavat omat kuormituksensa ja ne siirtävät kuormituksia pylväiden välillä. Mekaanisessa mitoituksessa otetaan huomioon kuormitukset kuten tuuli ja jää, johdon vaurioitumisesta johtuvat varmuuskuormat, oikosuluista aiheutuvat mekaaniset voimat ja rakentamisen ja kunnossapidon aikaiset kuormat. Ilmasto vaikuttaa voimakkaasti varsinkin tuuli- ja jääkuormiin. Sähköinen mitoitus käsittää mm. vaatimukset jännitteisten osien välisille etäisyyksille ja jännitteisten osien etäisyydelle muista osista sekä maadoitusten vaatimukset. Sähköisen mitoituksen vaatimukset ovat samankaltaisia kuin standardissa SFS 6001.  

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu. 

Lisätietoja komitean toiminnasta

Juha Vesa
+358 45 657 8661
etunimi.sukunimi@sesko.fi