SR 56 Luotettavuustekniikka

Seurantaryhmän tehtävänä on huolehtia Suomen osallistumisesta luotettavuustekniikan kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointityöhön. Suomalainen seurantaryhmä osallistuu seuraavien kansainvälisten ja eurooppalaisten komiteoiden toimintaan.

IEC TC 56 Dependability

Komitea laatii luotettavuuteen liittyviä standardeja kaikille teknologia-alueille, myös sellaisille joita ei yleensä käsitellä muissa IEC-komiteoissa. Luotettavuudella tarkoitetaan kykyä suorittaa haluttu toiminta tarvittaessa. Luotettavuus voidaan esittää pääkäsitteiden saatavuus, toimintavarmuus, kunnossapidettävyys ja tuettavuus avulla. Nämä sovitetaan sovelluskohtaisiin toimintoihin ja parametreihin.

Komitean standardit liittyvät tuotteisiin, prosesseihin ja hallintatoimiin. Standardit muodostavat järjestelmällisen menetelmän ja antavat työkaluja luotettavuuden hallintaan, teknisten riskien arviointiin sekä palvelun ja järjestelmän hallintaan koko elinkaaren ajan.

Luotettavuustekniikka  on tärkeää laadun hallinnassa, riskien hallinnassa sekä taloudellisten päätösten tekemisessä. Sitä hallitaan elinkaareen sisältyvien prosessien kautta, joihin sisältyy saatavuus ja sen suorituskyvyn parametrit luotettavuus, ylläpidettävyys ja tuettavuus, kuten myös sovellutuskohtaiset parametrit kuten toipumiskyky, selviytyvyys, eheys ja turvallisuus.

Lisätietoa ks. IEC TC 56 website “Dependability”

Riskien arviointimenetelmät

Komitean työryhmä JWG 16 on kehittänyt yhdessä ISO/TC 262 kanssa standardin IEC 31010 riskien arviointimenetelmille. Tämä standardi on julkaistu kansallisena standardina tunnuksella SFS-EN IEC 31010:2019. Standardi antaa ohjeita riskin arviointimenetelmien valintaan ja soveltamiseen erilaisissa tilanteissa. Siinä esitetään yhteenvetoja yleisimmistä riskienarviointimenetelmistä sekä tietoa jokaisen menetelmän hyvistä ja huonoista puolista sekä soveltuvuudesta eri tapauksiin. Riskienarviointi käsittää riskin yksilöinnin, analysoinnin ja merkityksen evaluoinnin.

Lisätietoa ks. Riskien arviointistandardit

CLC/SR 56 Dependability

Komitean CLC/SR 56 kautta IEC TC 56 standardit saatetaan voimaan Euroopassa EN IEC-standardeina

Tervetuloa seurantaryhmän jäseneksi

SESKOn komiteoiden ja seurantaryhmien työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Työryhmän jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komitea-/seurantaryhmän jäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Antti Turtola
+358 40 522 5014
etunimi.sukunimi@sesko.fi