SR 108 Tietotekniikan ja viihde-elektroniikan laitteiden turvallisuus

SR 108 Tietotekniikan ja viihde-elektroniikan laitteiden turvallisuus

SR 108 on IEC:n teknisen komitean TC 108 Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology and communication technology ja CENELECin vastaavan komitean TC 108X seurantaryhmä Suomessa. Standardoinnin tarkoituksena on asettaa tietotekniikan ja viihde-elektroniikan laitteille yhdenmukaiset turvallisuusvaatimukset, joiden avulla valmistajat, testilaboratoriot ja turvallisuudesta vastaavat valvontaviranomaiset eri maissa voivat varmistua laitteiden turvallisuudesta.

IEC TC 108

IEC TC 108 toimintasuunnitelma IEC:n verkkosivulla.

Tärkeimpiä standardeja

 • IEC 62368-1 Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements
 • IEC 60990 Methods of measurement of touch current and protective conductor current
 • IEC 60065 Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements
 • IEC 60950-1 Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

Alun perin viihde-elektroniikan ja tietotekniikan laitteille laadittiin omat erilliset turvallisuusstandardinsa, IEC 60065 ja IEC 60950-1, jotka ovat varsin laajalti käytössä. Laitteiden tekniikka on vuosien varrella yhtenäistynyt, ja on vaikeaa erottaa, kumman tyyppisestä laitteesta on kysymys. Niinpä TC 108 päätti laatia molemmille yhteisen turvallisuusstandardin IEC 62368-1. Kaikkien kolmen standardin vaatimusten päivittäminen yhdenmukaisiksi olisi varsin työlästä, joten erillisten standardien ylläpidosta on päätetty luopua. Siten komitea keskittää jatkossa voimansa standardin IEC 62368-1 jatkokehitykseen, ja IEC 60065 ja IEC 60950-1 jäävät pois käytöstä.

Standardin IEC 62368-1 uusi lähestymistapa

Tämän standardin lähestymistapa poikkeaa aikaisemmista siinä, että se perustuu vaarojen tunnistamiseen ja niiltä suojaaviin vaatimuksiin laitetyypistä riippumatta, eikä niinkään yksityiskohtaisten teknisten ratkaisujen hyväksymiseen tai kieltämiseen. Näin uskotaan saatavan aikaan alati muuttuvasta teknologiasta riippumaton turvallisuusstandardi, joka pysyy käyttökelpoisena pitkälle tulevaisuuteen.

Standardissa käsitellään mm.

 • sähköiskun vaara
 • tulipalon vaara
 • vaarallisten aineiden aiheuttamat vaarat
 • mekaaniset vaarat
 • palovamman vaara
 • säteilyn aiheuttama vaara

Standardin IEC 62368-1 yleisen mallin mukaisesti vaaran aiheuttaa tyypillisesti jokin seuraavista energianlähteistä:

 • ES Electrical energy source
 • MS Mechanical energy source
 • PS Power source / PIS Potential Ignition Source
 • RS Radiation energy source
 • TS Thermal energy source

Kukin näistä on jaettu kolmeen eri luokkaan vaaran vakavuuden perusteella.

Vaaroilta suojaudutaan ottamalla käyttöön energian siirtymistä energialähteen ja laitteen kanssa tekemisissä olevan henkilön välillä estävä suojaustoimenpide, safeguard. Kyseeseen voi tulla myös esimerkiksi laitteeseen tai sen käyttöohjeeseen liitettävä varoitus, instructional safeguard.

Standardissa tunnistetaan erilaisten käyttäjäryhmien erilaiset suojaustarpeet. Käyttäjät on jaettu kolmeen luokkaan:

 • maallikko, ordinary person
 • opastettu henkilö, instructed person
 • ammattitaitoinen henkilö, skilled person

Laitteiden tulee olla turvallisia normaalien käyttöolosuhteiden lisäksi myös erilaisissa epänormaaleissa olosuhteissa, mm. ennalta arvattavan väärinkäytön tapauksessa sekä yhden vian vikatilanteissa.

CENELEC TC 108X

Euroopassa CENELEC tekninen komitea TC 108X valmistelee tietotekniikan ja viihde-elektroniikan laitteille turvallisuusstandardeja IEC TC 108:n pohjalta, lisäten niihin tarvittavat eurooppalaiset liitteet ja lisäykset. Joitakin standardeja laaditaan myös puhtaasti eurooppalaiselta pohjalta. TC 108X tekee myös yhteistyötä ETSIn kanssa  silloin kun standardeja käytetään radiolaitedirektiivin sähköturvallisuusvaatimusten osoittamiseen. Euroopassa EN 62368-1 on jo kumonnut sen edeltäjät EN 60065:n ja EN 60950-1:n.

TC 108X toimintasuunnitelma CENELECin verkkosivulla.

Tervetuloa mukaan

SESKOn komiteoiden ja seurantaryhmien työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC- standardien sisältöön. Seurantaryhmän jäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu. 

Lisätietoja komitean toiminnasta

Ari Honkala
+358 45 1880 625
etunimi.sukunimi@sesko.fi