Etusivu > Standardoinnin aihealueet > Sähköasennukset > SFS 6002, 3. painos (2015)

Väärällä tavalla tehdystä sähkötyöstä voi aiheutua hengenvaaraa työn tekijälle ja muille ihmisille. Sen takia sähköalan töiden tekemistä on säännelty. Nykyään tärkeä rooli sähkötöiden turvallisuuden varmistamisessa on standardeilla.

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus kolmas painos, 2015 

Standardi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus antaa vaatimukset sähkölaitteistoissa ja niiden lähellä tehtävän työn turvallisuudelle. Standardilla on erityisen laaja käyttäjäkunta, ja se on tärkeä kaikille sähkötöiden tekijöille. SESKOn komitea SK 78 Sähkötyöturvallisuus on saanut valmiiksi puolitoista vuotta kestäneen urakkansa.

Standardi on kolmas painos ja se perustuu eurooppalaisiin standardeihin EN 50110-1 (2013) Operation of electrical installations – Part 1: General requirements ja EN 50110-2 (2010) Operation of electrical installations – Part 2: National annexes. Suomessa nämä on käytön helpottamiseksi yhdistetty kansallisella tunnuksella varustetuksi standardiksi SFS 6002. Siinä on mukana standardin EN 50110-1 yhteiset eurooppalaiset vaatimukset sellaisenaan ja olennaiset vaatimukset EN 50110-2 viitatuista kansallisista liitteistä.

Uuden painoksen muutokset verrattuna edelliseen painokseen

Standardin sisältö on käyty perusteellisesti läpi ja uudessa painoksessa on mm. seuraavia muutoksia:

 • vastuuhenkilöitä ja vastuutasoja koskevien määritelmien kehittäminen
 • standardin soveltamisalan täsmentäminen sähkörautateiden ja rautateiden liikkuvan kaluston osalta
 • suojavaatteita koskeva kansallinen kohdan 4.6 tarkistaminen
 • induktion takia tehdyn maadoittamisen ja potentiaalintasauksen siirto kohdasta 6.2.5.3 kohtaan 6.1.2 ja sisällön tarkistaminen
 • jännitteen kytkemisen estämistä koskevan kohdan 6.2.3 täsmentäminen
 • jännitteettömyyden toteamista koskevan kohdan 6.2.4.1 täsmentäminen
 • työmaadoittamista koskevan kohdan 6.2.5 täsmentäminen
 • sulakkeiden vaihtamista koskevan kohdan 7.4.1 muuttaminen
 • sähköajoneuvoja koskevan liitteen U lisääminen
 • kielto- ja varoitusmerkkejä koskevassa liitteessä V uusimpien kieltomerkkien lisääminen
 • henkilöstöä ja organisointia koskevan liitteen X uusiminen
 • jännitetöitä koskevan liitteen Y uusiminen.

Muutokset ovat pääosin asioiden saattamista ajan tasalle, kuten sähköajoneuvoja koskevan liitteen lisääminen. Enimmät tehdyistä muutoksista selkiyttävät vaatimuksia ja antavat uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi jännitetyövaatimuksia on helpotettu. Varsinaisia vaatimusten kiristämisiä ei uudessa standardissa oikeastaan ole.

Uuden standardin käyttöönotto

Turvallisuus on hyvin tärkeä asia sähkötöissä. Sen takia myös sähkötyöturvallisuuden koulutukseen panostetaan ja SFS 6002 sisällöstä pidetään kursseja alan toimijoille. Periaatteena on, että standardin koulutus uusitaan viiden vuoden välein tai silloin kun vaatimuksissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Standardin valmistelijoiden näkemyksen mukaan nyt tehdyt muutokset vaatimuksissa ovat pääosin uusia mahdollisuuksia tarjoavia. Sen takia koulutuksen uusimista ei pidetä välttämättömänä, mutta hyötyä siitä varmasti on.

Sähköasennuksia ja sähkötöitä koskevissa säädöksissä on periaatteena, että sitovat määräykset ovat yksinkertaisia ja ne täytetään noudattamalla standardeja. Standardit, joiden mukaan toimittuna täytetään määräysten vaatimukset, on lueteltu Tukesin ohjeessa S 10 Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit. Tämä ohje uusitaan syksyllä ja siihen on tarkoitus ottaa mukaan uusi SFS 6002-standardi. Siirtymäajan jälkeen standardin edellisen painoksen käyttö loppuu.

Standardin SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus kolmas painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Standardissa on 68 sivua. Lisätietoja standardista saa SESKOsta Terhi Säynätjoelta.

Standardin valmistelusta

Standardin SFS 6002 kolmannen painoksen valmistelu aloitettiin kesällä 2013 SESKOn komiteassa SK 78 Sähkötyöturvallisuus. Ehdotusta valmisteltiin perusteellisesti kaikkiaan 11 kokouksessa. Komiteassa on iso joukko kokeneita asiantuntijoita, jotka keskustelivat asioista avoimesti ja pyrkivät samaan aikaan mahdollisimman käyttökelpoiset vaatimukset.

Standardiehdotus lähetettiin yleiselle lausunnolle syyskuussa 2014 ja lausuntoaika päättyi marraskuun lopussa. Lausuntopyyntö lähetettiin SESKOn jäsenten lisäksi 11 muulle taholle ja neljän SESKOn komitean jäsenille. Lausuntopyynnön saaneet tahot jakoivat standardiehdotusta edelleen omien jäsentensä ja sidosryhmiensä keskuudessa. Ehdotus oli kommentoitavana myös SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa.

Lausuntokierros herätti paljon kiinnostusta ja kommentteja esitti 19 tahoa sekä lisäksi SFS:n lausuntopyyntöpalvelun kautta tuli näkemyksiä seitsemältä henkilöltä. Yhteensä kommentteja yksittäisiin kohtiin saatiin 223. Kaikki saadut kommentit käsiteltiin viidessä komitean SK 78 kokouksessa. Lausunnoissa saatiin paljon hyviä parannusehdotuksia standardin sisältöön ja luettavuuteen. Erilaiset kommentit saatiin sovitettua yhteen niin, että ehdotus voitiin lähettää hyväksyttäväksi ja julkaistavaksi maaliskuun 2015 alussa.